Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

prehlasenie

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Tento dokument Informácie o spracúvaní osobných údajov (ďalej len "Informácia") slúži na poskytnutie všetkých potrebných informácií o spracúvaní osobných údajov v rámci webových stránok www.tevapoint.sk (ďalej len "Tpoint").

Prehliadaním Tpoint a prípadne poskytnutím súhlasu, ktorý na túto Informáciu odkazuje, vyhlasujete, že ste sa s Informáciou zoznámil(a), rozumiete jej a súhlasíte s ňou. Zároveň vyhlasujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky (ďalej len "Odborník") v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o reklame").

1. OBSAH

2. PREVÁDZKOVATEĽ A KONTAKTY

3. Spracúvanie osobných údajov pri prehliadaní Tpoint

4. Spracúvanie osobných údajov pri registrácii užívateľského účtu Tpoint

5. Spracúvanie osobných údajov pri odsúhlasení zasielania newslettera

6. Spracúvanie osobných údajov pri využití kontaktov na webe

7. Spracúvanie osobných údajov pre plnenie zákonných povinností

8. Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

9. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB A SPÔSOBY ICH UPLATNENIA

10. Záverečné ustanovenia


2. PREVÁDZKOVATEĽ A KONTAKTY

Prevádzkovateľom na účely spracúvania osobných údajov je spoločnosť MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., IČO: 26158299, so sídlom Radlická 901/37, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 75454 (ďalej len "Prevádzkovateľ") .

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa, ktoré je možné využiť okrem iného na žiadosti, odvolanie súhlasu, podanie námietok či sťažností adresovaných Prevádzkovateľovi, sú nasledovné:

- Poštou: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., Radlická 901/37, 150 00 Praha 5

- Elektronicky:  info@tribune.cz 

- Telefonicky: +420 733 625 9087


Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

- Poštou: MEDICAL TRIBUNE CZ, pani Marie Švadlenková, Radlická 901/37, Smíchov, 150 00 Praha 5

- Elektronicky: svadlenkova@tribune.cz


3. Spracúvanie osobných údajov pri prehliadaní Tpoint

Pri prehliadaní Tpoint využívame nástroje cookies. Pre bližšie informácie prosím kliknite tu.


4. Spracúvanie osobných údajov pri registrácii užívateľského účtu Tpoint

Účel: Ak chcete mať prístup k možnostiam využitia testov v rámci organizovaných kurzov a mať prístup k vybraným informáciám, je možné vytvoriť si v rámci Tpoint užívateľský účet. Podmienky užívateľského účtu sú uvedené tu. Na základe registrácie je potom možné:

- Zvoliť okruh informácií, ktoré Vás zaujímajú,

- Zvoliť kurzy a výukové videá,

- Využiť nástroje ako napríklad Právnu poradňu, ďalej je možné využiť zľavu na nákup odbornej literatúry Maxdorf.

Právny základ spracúvania: Splnenie zmluvy, prípadne súhlas vyjadrený registráciou Vášho užívateľského účtu. Predmetný súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom zrušenia Vášho registračného účtu. Takéto odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Vykonanie registrácie je dobrovoľné, bez neho však nie je možné využívať možnosti užívateľského účtu Tpoint a využívať dostupné funkcie užívateľského účtu.

Kategórie spracúvaných osobných údajov: identifikačné údaje (meno a priezvisko, titul), kontaktné údaje (e-mailová adresa, adresa pracoviska, telefón), údaje o špecializácii, ID člena SLK, zvolené kurzy a vzdelávanie, údaje o registrácii (dátum a čas, IP adresa, ukončenie, nevyhnutná súvisiaca komunikácia), údaje týkajúce sa účtu (prihlasovacie údaje, ďalšie údaje súvisiace s užívaním užívateľského účtu).

Príjemcovia: Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem nižšie uvedených sprostredkovateľov.

Prenos do tretích krajín (mimo EÚ): Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín mimo EÚ, a ani medzinárodným organizáciám.

Doba uchovávania: Po dobu trvania Vášho užívateľského účtu, najdlhšie do zrušenia registrácie alebo odvolania súhlasu. Užívateľský účet môžete kedykoľvek zrušiť postupom uvedeným pod odkazom deaktivovať účet tu.


5. Spracúvanie osobných údajov pri odsúhlasení zasielania newslettera

Účel: Ak nám na to udelíte súhlas, budeme Vám zasielať vybrané obchodné oznámenia, a to všetkými prostriedkami, vrátane využitia elektronických prostriedkov (sms, e-mail, notifikácia) podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Obchodnými oznámeniami sa rozumie:

- Zasielanie informácií o Tpoint,

- Zasielanie informácií a pozvánok na podujatia organizované Prevádzkovateľom,

- Zasielanie iných oznámení Prevádzkovateľa,

- Zasielanie ponúk Prevádzkovateľa.

Ako Prevádzkovateľ môžeme zasielať našu ponuku, a aj ponuku našich partnerov. Výber vhodných oznámení vykonávame segmentáciou na základe informácií, ktoré ste nám odovzdali, napríklad podľa údajov o Vašej špecializácii, podľa Vašej aktivity v užívateľskom účte a tiež podľa Vašich oblastí záujmu.

Právny základ spracúvania: Súhlas. Súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. Bez poskytnutia osobných údajov a udelenia súhlasu nebude možné zabezpečiť zasielanie newslettera.

Kategórie spracúvaných osobných údajov: identifikačné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia), kontaktné údaje (e-mailová adresa), údaje o špecializácii/preferenciách/ aktivitách, údaje o udelenom súhlase (dátum a čas, IP adresa, ukončenie, nevyhnutná súvisiaca komunikácia), údaje o otváraní newslettera.

Príjemcovia: Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem nižšie uvedených sprostredkovateľov.

Prenos do tretích krajín (mimo EÚ): Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín mimo EÚ, a ani medzinárodným organizáciám.

Doba uchovávania: Počas prevádzky Tpointu, najdlhšie do odvolania súhlasu či podania námietok proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.


6. Spracúvanie osobných údajov pri využití kontaktov na webe / kontaktného formulára


Účel: Ak sa na nás obrátite prostredníctvom kontaktného formulára alebo zverejnených kontaktných údajov (či už telefonicky, e-mailom alebo písomne, napr. poštou), budeme spracúvať Vaše osobné údaje, a to za účelom vybavenia Vašej otázky/požiadavky či zabezpečenia inej reakcie. Vaše otázky zásadne nezverejňujeme.

Právny základ spracúvania: Súhlas vyjadrený zaslaním príslušnej požiadavky/listu či inej správy. Súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. V prípade, že pôjde o hlásenie nežiaducich účinkov, budú údaje spracúvané podľa článku 7 nižšie. Bez poskytnutia osobných údajov nebude možné zabezpečiť vybavenie Vašej otázky/požiadavky/či poskytnutie našej reakcie.

Kategórie spracúvaných osobných údajov: identifikačné údaje, kontaktné údaje (e-mail), predmet a obsah dopytu/žiadosti/správy, dátum doručenia informácie, v elektronickom prípade IP adresa a presný čas.

Príjemcovia: Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem nižšie uvedených sprostredkovateľov.

Prenos do tretích krajín (mimo EÚ): Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín mimo EÚ, a ani medzinárodným organizáciám.

Doba uchovávania: Osobné údaje budú uchované počas doby vybavovania dopytu/žiadosti/správy a doby potrebnej na nadväzujúcu a súvisiacu komunikáciu, najviac však 3 mesiace po ukončení vzájomnej komunikácie, pre potreby zabezpečenia prípadnej ďalšej nadväzujúcej komunikácie.


7. Spracúvanie osobných údajov pre plnenie zákonných povinností


Účel: Ak nám to niektorý platný právny predpis ukladá, spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu, aby sme zabezpečili riadne splnenie danej právnej povinnosti - napríklad na splnenie povinných farmakovigilančných hlásení (hlásení nežiaducich účinkov) alebo v prípade povinného uchovávania daňových dokladov.

Právny základ spracúvania: Splnenie zákonnej povinnosti. Takéto poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, je povinné s ohľadom na platnú právnu úpravu a súvisiace zákonné povinnosti Prevádzkovateľa, pričom bez poskytnutia osobných údajov nebude možné splniť predmetnú zákonnú povinnosť.

Kategórie spracúvaných osobných údajov: Iba tie osobné údaje/vybrané dokumenty, ktorých spracúvanie je povinné podľa konkrétneho právneho predpisu. Napríklad osobné údaje/dokumenty nevyhnutné na hlásenie nežiaducich účinkov alebo daňové doklady.

Príjemcovia: Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem nižšie uvedených sprostredkovateľov.

Prenos do tretích krajín (mimo EÚ): Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín mimo EÚ, a ani medzinárodným organizáciám.

Doba uchovávania: Doba zodpovedá dobe povinného uchovávania alebo archivácie podľa jednotlivých platných právnych predpisov. Napríklad 10 rokov u hlásenia nežiaducich účinkov alebo 10 rokov u daňových dokladov.


8. Spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov


Účel: Pokiaľ dôjde k spracúvaniu osobných údajov na základe niektorého z dôvodov, uvedených v predchádzajúcich bodoch, je Prevádzkovateľ oprávnený uchovávať potrebnú dokumentáciu obsahujúcu osobné údaje pre uplatnenie vlastných práv, pre obranu proti nárokom tretích osôb alebo na účely ochrany pri správnych / kontrolných / a iných konaniach, čo predstavuje oprávnené záujmy Prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania: Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa na ochranu svojich práv a zabezpečenie obrany proti nárokom tretích strán. Ak budú Vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, máte právo z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie podať námietky proti spracúvaniu, a tiež podať námietky proti profilovaniu.

Kategórie spracúvaných osobných údajov: Iba osobné údaje a nevyhnutná dokumentácia potrebné na preukázanie rozhodujúcich skutočností, napr. súhlas, jeho odvolanie a prípadná súvisiaca sťažnosť.

Príjemcovia: Osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám okrem nižšie uvedených sprostredkovateľov.

Prenos do tretích krajín (mimo EÚ): Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín mimo EÚ, a ani medzinárodným organizáciám.

Doba uchovávania: Tri roky od uplynutia doby uchovávania podľa jednotlivých účelov uvedených vyššie. Doba uchovávania však neskončí pred uplynutím lehoty na uplatnenie nárokov, pred ukončením aktívneho konania (či už občiansko-právneho, administratívneho, kontrolného alebo iného) a uplynutím lehoty na prípadné opravné prostriedky.


9. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB A SPÔSOBY ICH UPLATNENIA


Právo na transparentné informácie, oznámenia a postupy pre výkon práv dotknutých osôb

Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia, aby Vám poskytol stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom, za použitia jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov, všetky informácie (napr. o sprostredkovateľovi osobných údajov a o priebehu tohto spracúvania) a urobil všetky oznámenia o spracúvaní. Prevádzkovateľ Vám informácie poskytne písomne alebo inými prostriedkami (napríklad v elektronickej forme). Za predpokladu, že Vaša identita je preukázaná inými spôsobmi, máte tiež právo požiadať o poskytnutie týchto informácií ústne.


Prevádzkovateľ neodmietne vyhovieť Vašej žiadosti predstavujúcej výkon Vašich práv (najmä práva na prístup), okrem prípadu, ak preukáže že nemôže zistiť totožnosť dotknutej osoby, ktorej sa príslušné osobné údaje týkajú.


Máte právo na to, aby Vám Prevádzkovateľ poskytol na žiadosť informácie o prijatých opatreniach, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ Vás o akomkoľvek takomto predĺžení bude informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti a uvedie dôvody na tento odklad. Ak ste žiadosť podali v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ak je to možné, a ak nepožadujete iný spôsob komunikácie.


Ak Prevádzkovateľ neprijme opatrenia, ktoré ste žiadali, informuje Vás bezodkladne, a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, o dôvodoch neprijatia opatrení a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a žiadať o súdnu ochranu.


Informujeme Vás, že všetky tieto informácie, oznámenia a úkony sú udeľované bezplatne. Ak sú podané žiadosti vyhodnotené ako zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, a najmä ak sa opakujú, môže Prevádzkovateľ:

a) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s uskutočnením požadovaných úkonov; alebo

b) odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Pokiaľ má Prevádzkovateľ dôvodné pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti subjektu.

Právo na prístup

Máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané, a ak sú, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalej právo získať nasledujúce informácie:

a) účely spracúvania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d) predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa Vás alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od Vás;

h) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás ako dotknutú osobu.


Právo na opravu

Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie ("právo na zabudnutie")

Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a Prevádzkovateľ má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) odvoláte súhlas, na základe ktorého sa údaje spracúvajú, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c) vznesiete námietky proti spracúvaniu (podľa nižšie uvedeného "Práva namietať") a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo ste namietali proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu;

d) osobné údaje boli spracúvané nezákonne;

e) osobné údaje sa musia vymazať na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva EÚ alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti v prípade osôb do 16 rokov, u ktorej musí na spracúvanie podľa platnej právnej úpravy dať súhlas osoba vykonávajúca rodičovské práva a povinnosti.

Ak Prevádzkovateľ osobné údaje zverejnil a je povinný ich podľa vyššie uvedeného "Práva na vymazanie" vymazať, prijme s ohľadom na dostupnú technológiu a náklady primerané kroky vrátane technických opatrení, aby informoval Prevádzkovateľov, ktorí tieto osobné údaje spracúvajú, že je dotknutou osobou a žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie či replikácie.

Vyššie uvedené sa neuplatní, ak je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva EÚ alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu či na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že by vyššie uvedené právo znemožnilo alebo vážnym spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) ak napadnete správnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Prevádzkovateľ mohol správnosť osobných údajov overiť;

b) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale vy ich požadujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) ak ste namietali voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.


Ak bolo spracúvanie obmedzené podľa vyššie uvedeného "Práva na obmedzenie spracúvanie", môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uchovávania, spracúvané iba s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu EÚ alebo niektorého členského štátu.

Ak ste obmedzenie spracúvanie dosiahli, budete Prevádzkovateľom upozornení pred tým, ako bude obmedzenie spracúvanie zrušené.


Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

Prevádzkovateľ oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje poskytnuté, všetky opravy alebo vymazania osobných údajov alebo obmedzenia spracúvania s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ Vás bude informovať o týchto príjemcoch, ak to budete požadovať.


Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby tomu Prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, a to v prípade, že:

a) spracúvanie je založené na súhlase alebo na zmluve; a

b) spracúvanie sa vykonáva automatizovane.

Pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli odovzdané priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Výkonom vyššie uvedeného "Práva na prenosnosť údajov" nie je dotknuté vyššie uvedené "Právo na vymazanie". Toto právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi.

Vyššie uvedeným "Právom na prenosnosť údajov" nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.


Právo namietať

Z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak je spracúvanie vykonávané vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely oprávnených záujmov. Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej nespracúva, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sú osobné údaje spracúvané pre účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na tento účel, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje na tieto účely spracúvané.

V súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti môžete uplatniť svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami pomocou technických špecifikácií.

Ak sú osobné údaje spracúvané na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely, máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, okrem prípadu, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej z dôvodov verejného záujmu.


Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka. Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie.


Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať kedykoľvek návrh na začatie konania alebo sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky - www.dataprotection.gov.sk. V Českej republike je dozorným orgánom Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

Všetky práva, a to najmä odvolanie súhlasu, podanie námietok a iných žiadostí a sťažností voči Prevádzkovateľovi môžete realizovať na kontaktnej adrese Prevádzkovateľa uvedenej vyššie.


10. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú riadne a zmluvne poverení sprostredkovatelia, ktorými môžu byť:

- poskytovatelia softvéru a webhostingu,

- poskytovatelia právnych, účtovných a audítorských služieb,

- dodávatelia reklamných a IT služieb.

Spracúvanie osobných údajov prebieha manuálne (zadávanie osobných údajov, oprava podľa žiadosti oprávnenej osoby) a prípadne čiastočne automaticky (rozosielanie informácií a obchodných ponúk na základe rozčlenenia podľa kategórií záujmov).

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek, v prípade, ak je to potrebné, túto Informáciu upraviť. Prosím sledujte vždy pri využívaní Tpoint túto Informáciu.

MEDICAL TRIBUNE CZ, 1. 6. 2021