Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Správy SLeK

Vyhlásenie Slovenskej lekárnickej komory

9. 3. 2020

Vyhlásenie Slovenskej lekárnickej komory

Od piatku bola u prvých slovenských pacientov potvrdená infekcia novým coronavírusom SARS-CoV-2, spôsobujúcim ochorenie COVID-19. V priebehu piatka a soboty boli občanom Slovenskej republiky rozoslané SMS s nasledovným obsahom:

  1. Dôležité! Pre koronavírus nechoďte k lekárovi osobne, ak to nie je nutné. Využite predpisovanie liekov cez e-recept, liek si vyzdvihnete v ktorejkoľvek lekárni.
  2. Dôležité! V súvislosti s koronavírusom upozorňujeme, aby ste pri podozrení kontaktovali lekára len telefonicky. K dispozícii sú infolinky a číslo 0800221234.

Slovenská lekárnická komora vyjadruje presvedčenie, že kompetentné inštitúcie na čele s Ministerstvom zdravotníctva a Úradom verejného zdravotníctva v spolupráci s ostatnými subjektmi podieľajúcimi sa na ochrane obyvateľstva konajú v súlade s poznatkami medicíny založenej na dôkazoch a v záujme zabezpečenia maximálnej bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov, ktorých riziko potenciálneho kontaktu s nositeľmi koronavírusu je v tomto období zvýšené. 

Medzi takýchto zdravotníckych pracovníkov patria predovšetkým farmaceuti a farmaceutickí laboranti pracujúci vo verejných lekárňach. Symptomatológia ochorenia COVID-19 totiž môže u laika viesť k podceneniu príznakov, ktoré sú podobné príznakom chrípky. Pri takýchto príznakoch pacient, resp. jeho príbuzní najčastejšie vyhľadávajú verejnú lekáreň za účelom zabezpečenia liekov dostupných bez lekárskeho predpisu. 

V tejto súvislosti, nadväzujúc na SMS komunikáciu Ministerstva zdravotníctva apelujeme

1.    Na pacientov

CHRONICKÍ PACIENTI, pravidelne navštevujúci verejné lekárne za účelom výdaja dlhodobo užívaných liekov (vysoký tlak krvi, diabetes, astma a pod.) prosím požiadajte (ideálne telefonicky, alebo mailom) predpisujúceho lekára o predpísanie elektronického lekárskeho predpisu s maximálnym možným množstvom užívaných liekov – u väčšiny liekov je to v dávke na tri mesiace, u liekov s obsahom omamných a psychotropných látok v dávke na jeden mesiac. Predídete tak potrebe častejšej návštevy verejnej lekárne a vyhnete sa riziku infekčného ochorenia, ktorého priebeh môže byť pri chronických ochoreniach komplikovanejší. 

Po predpísaní liekov odporúčame telefonicky kontaktovať vášho lekárnika a informovať sa o aktuálnej dostupnosti predpísaných liekov, aby ste v prípade nedostupnosti lieku nemuseli navštíviť viac lekární, prípadne sa do lekárne opakovane vrátiť v prípade potreby objednania lieku. Odporúčame využiť možnosti, ktoré poskytuje tzv. generická preskripcia, nepožadovať striktne liek konkrétneho výrobcu, ktorý môže vykazovať prechodnú nedostupnosť a konzultovať všetky dostupné možnosti zabezpečenia farmakoterapie s vašim lekárnikom. 

AKÚTNI PACIENTI, či už požadujúci výdaj liekov bez lekárskeho predpisu, alebo pacienti s lekárskym predpisom na liek, ktorý neužívajú dlhodobo (napríklad antibiotiká, analgetiká, antihistaminiká, a pod.), prosím zvážte osobnú návštevu verejnej lekárne a pokiaľ máte možnosť, požiadajte o výber liekov príbuzných či známych. Prispejete tak k prechodnému zníženiu koncentrácie chorých pacientov v priestoroch lekární. 

VŠETCI PACIENTI, ktorí pozorujete symptómy ako horúčka, suchý kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti hlavy a kĺbov sa podľa možnosti vyhnite kontaktu s inými ľuďmi a kontaktujte call centrum Úradu verejného zdravotníctva (0917 222 682), prípadne rýchlu zdravotnú pomoc (112). 

ZDRAVÍ KLIENTI  verejných lekární (požadujúci výživové doplnky, liečebnú kozmetiku a iný sortiment verejných lekární) odložte návštevu lekárne aspoň o mesiac. 

Vo všeobecnosti prosíme pacientov, aby k celej situácii pristupovali racionálne, bez emócií a paniky, nevytvárali si nepotrebné vysoké zásoby liekov, ktoré môžu následne chýbať tým, ktorí ich reálne potrebujú. Zásadne apelujeme na všetkých pacientov, ktorí v uplynulom období navštívili rizikové krajiny, aby zotrvali v dvojtýždňovej domácej karanténe a vyhli sa návštevám verejných lekární, keďže prenášačom vírusu je aj bezpríznakový pacient.

2.    Na štátne orgány

Verejná lekáreň je najdostupnejšie zdravotnícke zariadenie s hustou sieťou pokrytia a širokým prevádzkovým časom. Je častým miestom prvého kontaktu a prvej konzultácie zhoršenia zdravotného stavu. 

Vyzývame preto kompetentné orgány, aby regulačným zásahom v rámci svojich kompetencií zabezpečili bezproblémovú dostupnosť ochranných a dezinfekčných prostriedkov v záujme jednak bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov verejných lekární, ale zároveň bezpečnosti pacientov v priestoroch lekární dostupných verejnosti. 

Pokiaľ štát prísne reguluje ceny liekov, či ceny zdravotníckych výkonov, musí byť schopný regulovať aj ceny všetkých prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitné a správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v kritických situáciách. V súlade s §4a ods. 2 písm. a) a c) Cenové orgány môžu regulovať ceny tovaru, ak vznikne mimoriadna trhová situácia s priamym vplyvom na ceny tovarov na tuzemskom trhu ohrozujúcim cenovú stabilitu alebo dostupnosť tovarov, alebo ak si to vyžaduje ochrana spotrebiteľa alebo iný verejný záujem. Vzhľadom k pandemickému charakteru COVID-19 je možné hovoriť o naliehavom verejnom záujme zabezpečenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti. 

V prípade ďalšieho šírenia infekcie považujeme za potrebné zásadné epidemiologické opatrenia, ktoré zabezpečia chod lekární a dostupnosť liekov pre všetkých obyvateľov. Pri akýchkoľvek potrebných zásahoch, organizačných opatreniach a realizácii navrhnutých opatrení poskytne Slovenská lekárnická komora prostredníctvom svojich celoslovenských aj regionálnych štruktúr maximálnu súčinnosť.

3.    Na farmaceutov a prevádzkovateľov lekární

Kooperácia v rámci regiónu, sledovanie epidemiologickej situácie a kolegialita sú v prípade rozšírenia ochorenia nevyhnutným predpokladom zvládnutia situácie. Pri objednávaní potrebného zdravotníckeho materiálu a liekov (dezinfekcia, ochranné prostriedky, analgetiká, antipyretiká) je potrebné zohľadniť aktuálnu situáciu a pripraviť sa na zvýšené požiadavky zo strany pacientov, nevytvárať však nadmerné zbytočné skladové zásoby, ktoré by obmedzili dostupnosť liekov v iných lekárňach a regiónoch.

Je potrebná zvýšená komunikácia s pacientmi, dôsledné sledovanie a preverovanie popisovaných symptómov, zvlášť u pacientov s príznakmi podobnými chrípke, či pacientov s pozitívnou cestovateľskou anamnézou v rizikových lokalitách. 

V priestoroch lekární je potrebné zabezpečiť častejšie uplatňovanie sanitačných postupov v zmysle schváleného hygienického režimu, vetranie priestorov lekárne a dôraz na osobnú hygienu zamestnancov zvlášť v prípade individuálnej prípravy liekov. V regiónoch s potvrdeným výskytom vírusu odporúčame zvážiť obmedziť pacientom vstup do oficíny a expedovať cez pohotovostné výdajne okienko. 

Ako zdravotnícki profesionáli sme povinní pristupovať k problematike v súlade s aktuálnymi poznatkami vedy, vecne, podporujúc racionálne rozhodovanie sa verejnosti a v úzkej koordinácii s kompetentnými orgánmi. 

Sledujte prosím internetovú stránku Slovenskej lekárnickej komory, na ktorej budeme potrebné informácie pravidelne aktualizovať.

4.    Na výrobcov a dodávateľov zdravotníckeho materiálu

Za posledný mesiac je badateľná nedostupnosť ochranných rúšok, respirátorov a dezinfekčných prostriedkov a následné dramatické niekoľkonásobné zvýšenie ich cien. 

Neúmerné a neštandardné zvyšovanie zisku akýmkoľvek subjektom, ktorý má v predmete činnosti obchod s prostriedkami potrebnými na ochranu života a zdravia, v situácii pandemického ohrozenia, považujeme za hrubo neetické, nekolegiálne a hazardujúce s verejným zdravím. 

Pokiaľ štátne orgány doposiaľ nepristúpili a v blízkej budúcnosti nepristúpia k cenovej regulácii, či centrálnemu zabezpečeniu potrebného materiálu pre zdravotnícke zariadenia apelujeme na všetky subjekty, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na výrobe, distribúcii a predaji pomôcok a prostriedkov nevyhnutných na zabezpečenie ochrany zdravotníckych pracovníkov, aby aspoň v minimálnom potrebnom množstve zabezpečili ich dostupnosť pre farmaceutov, farmaceutických laborantov a iných zdravotníckych pracovníkov za štandardné a primerané ceny. 

Bratislava, 9. marec 2020 

PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory

Vyhlásenie SLeK.pdf