Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Správy zo sveta

Práca na nočné smeny a nezdravý životný štýl zvyšujú riziko rozvoja diabetu

6. 7. 2019

Práca na nočné smeny a nezdravý životný štýl zvyšujú riziko rozvoja diabetu

Práca na nočné smeny v kombinácii s nezdravým životným štýlom zvyšuje pravdepodobnosť rozvoja diabetes mellitus 2. typu. Toto zistenie vyplýva z analýzy dvoch významných štúdií, venovaných problematike prevádzky na smeny a zdravotného stavu pracovníkov v zdravotníctve. Analýza bola prezentovaná v časopise BMJ.

Analyzované štúdie

Americkí a čínski odborníci analyzovali dve dlhodobé prospektívne štúdie, ktorých sa zúčastnilo viac ako 140 000 zdravotných sestier. Štúdie sa nezúčastnili sestry, ktorým bol už pred začiatkom štúdie diagnostikovaný diabetes mellitus či ochorenie vencovitých tepien. Účastníčky vyplňovali v pravidelných dvojročných intervaloch dotazníky, týkajúce sa ich životného štýlu a zdravotného stavu.

Výsledky

V prvej štúdii, ktorá sledovala viac ako 55 000 sestier, bolo evidovaných 5474 prípadov diabetu 2. typu, v druhej štúdii s viac ako 88 000 účastníčkami sa jednalo o 5441 prípadov. Sestry, zapojené do analyzovaných štúdií, ktoré pracovali na smeny viac ako 5 rokov, a zároveň nedodržiavali zásady zdravého životného štýlu, mali v porovnaní so ženami bez týchto rizikových faktorov viac ako 2,83krát vyššiu pravdepodobnosť, že u nich prepukne diabetes mellitus 2. typu. Za nezdravý životní štýl sa považovalo fajčenie, fyzická aktivita v trvaní menej ako 30 minút a skóre hodnotiace stravovanie podľa indexu AHEI (Alternate Healthy Eating Index) v dolných troch pätinách škály. Každých 5 rokov práce na smeny zvyšuje podľa autorov analýzy riziko rozvoja diabetu o 30 %. Kombinácia viacerých rizikových faktorov, ako je fajčenie, príliš vysoký index telesnej hmotnosti (BMI) a nezdravá strava viac ako zdvojnásobujú riziko rozvoja diabetes mellitus 2. typu.

Z porovnania rizika rozvoja diabetu u sestier, pracujúcich na smeny a tých, ktoré nie sú v režime na smeny, vyplýva, že pomer rizík dosahuje hodnoty 1,04 v prípade práce na nočné smeny trvajúcej 1 až 5 rokov, hodnoty 1,09 pri prevádzke na smeny trvajúcej 5 až 9 rokov a hodnoty 1,16, pokiaľ práca na smeny trvá 10 rokov a dlhšie. Kombinácia viac ako desaťročnej prevádzky na smeny a troch či viacerých faktorov nezdravého životného štýlu zvyšuje riziko rozvoja diabetu 2. typu ešte výraznejšie.

Záver

Autori analýzy konštatujú, že väčšine prípadov diabetu 2. typu by bolo možné predísť dodržiavaním zdravého životného štýlu. Aj keď podľa nich sa na rozvoji diabetu môžu podieľať rôzne mechanizmy, napríklad narušenie spánkového režimu a poruchy cirkadiánneho rytmu, ktoré vedú k narušeniu črevnej mikrobioty, ďalšie štúdie, ktoré podrobnejšie skúmajú súvislosti medzi prácou na nočné smeny, životným štýlom a rozvojom diabetu, by mohli vzájomné súvislosti vysvetliť podrobnejšie. Ďalšie poznatky by mohli pomôcť napríklad k nastaveniu vhodných odporúčaní, týkajúcich sa životného štýlu.

(pak)

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/905514