Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Právne aktuality

Praktické aspekty realizácie očkovania v lekárňach

20. 5. 2024

Očkovanie v lekárni sa stalo realitou. Od 1. januára 2024 nadobudla účinnosť novela zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z. z.), vďaka ktorej je možné očkovanie v lekárňach. To znamená, že pokiaľ poskytovatelia lekárenskej starostlivosti zvažovali výkon očkovania v lekárni, od začiatku tohto roka môžu iniciovať tento proces. V článku si spoločne priblížime podmienky, ktoré je v zmysle právnej úpravy potrebné splniť.

Očkovanie v lekárni - čo hovorí zákon?

Účinná novela zákona o liekoch rozšírila rozsah činností poskytovateľov lekárenskej starostlivosti o výkon očkovania. To znamená, že výkon očkovania patrí medzi činnosti lekárenskej starostlivosti, ktoré je možné v zmysle § 20 ods. 1 zákona o liekoch v lekárni realizovať.

V zmysle prijatej novely je poskytovateľ lekárenskej starostlivosti oprávnený vykonať očkovanie, len ak sú splnené nasledovné zákonné podmienky, a to predovšetkým:

 • v lekárni je možné vykonať výlučne očkovanie proti chrípke,
 • len u dospelých osôb, ktorí dovŕšili 18 rokov svojho veku a
 • na základe písomného odporúčania predpisujúceho lekára, ktoré môže byť súčasťou preskripčného záznamu. Zákon zároveň stanovuje platnosť odporúčania, ktoré pre výkon očkovania v lekárni nesmie byť staršie ako 3 dni.

Benefity, ktoré očkovanie v lekárni prináša:

 • široká dostupnosť verejných lekární,
 • odľahčenie iných zdravotníckych zariadení,
 • rýchly prístup k očkovaniu,
 • zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť,
 • zníženie záťaže lekárov.

Príprava farmaceutov a stanovenie podmienok očkovania v lekárňach je nevyhnutná

Aktuálne je potrebné nastaviť technické podmienky, ktoré musia lekárne spĺňať, a tiež je potrebné zabezpečiť zvýšenie kvalifikácie a prax farmaceutov. Očkovanie totiž doposiaľ nebolo súčasťou štandardného vysokoškolského vzdelania farmaceutov.

Podľa Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) bude zvyšovanie kvalifikácie lekárnikov prebiehať v rámci nového akreditovaného certifikačného študijného programu (aplikácia vakcín, teoretické vedomosti plus praktická príprava pod dohľadom lekára). Celý postup následne schváli Akreditačná komisia Ministerstva zdravotníctva SR.


S ohľadom na skutočnosť, že nový akreditovaný certifikačný program farmaceutov aktuálne podlieha schváleniu, farmaceuti zatiaľ nie sú kompetentní podávať injekčne vakcínu. Potrebná bude aj novelizácia Vyhlášky č. 129/2012 Z. z. o správnej lekárenskej praxi (presné zadefinovanie podmienok očkovania v lekárňach). Je preto možné, že reálne sa podávanie vakcín v lekárňach začne realizovať až v roku 2025.

Aké povinnosti môžu lekárne, ktoré sa rozhodnú pre výkon očkovania, očakávať?

V prvom rade je dôležité uviesť, že výkon očkovania nepredstavuje pre lekárne povinnosť. Je možnosťou, pre ktorú sa lekárne môžu dobrovoľne rozhodnúť.

Pre tie lekárne, ktoré sa rozhodnú poskytovať lekárenskú starostlivosť týmto spôsobom, to bude znamenať ale viacero povinností súvisiacich s odborným zabezpečením vykonávania očkovania, ako aj so zaznamenávaním vykonávania očkovania v rámci zdravotnej dokumentácie. V prípade, že sa lekáreň rozhodne vykonávať očkovania, je jej základnou povinnosťou zabezpečiť na výkon očkovania odborne spôsobilú osobu. Touto osobou bude farmaceut, ktorý bude mať certifikát v certifikovanej pracovnej činnosti.

Okrem zabezpečenia odborne spôsobilej osoby na výkon očkovania sa zaviedli povinnosti v nasledovnom rozsahu:

 • oznámiť vopred začatie výkonu očkovania ŠÚKL a orgánu, ktorý vydal povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
 • zabezpečiť pred očkovaním poskytnutie poučenia o očkovaní a informovaný súhlas,
 • viesť o očkovaní zdravotnú dokumentáciu podľa osobitných predpisov,
 • spracúvať, poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu, spôsobom a na účely podľa osobitného predpisu, a
 • zabezpečiť uchovávanie zdravotnej dokumentácie v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu.

autori: Mgr. Katarína Uhrinová, JUDr. Tomáš Husovský – h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o., www.medipravnik.sk