Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Správy SLeK

Očkovanie v lekárňach

10. 11. 2022

Očkovanie v lekárňach

Slovenská lekárnická komora (SLeK) s podporou viacerých kľúčových expertov a odborných skupín angažovaných v prevencii infekčných ochorení, iniciovala vznik odbornej diskusnej platformy Fórum pre dostupnejšie očkovanie, ktorej cieľom je otvoriť diskusiu o možnostiach rozšírenia očkovacej stratégie na Slovensku na lekárne, ktoré majú perspektívu byť súčasťou dobre fungujúcej stratégie očkovania.

„Očkovanie proti chrípke, ale aj ďalším infekčným ochoreniam vo verejných lekárňach, je samozrejmosťou už minimálne v 14 krajinách Európy, pričom skúsenosti umožňujú vysloviť predpoklad, že táto možnosť ponúknutá verejnosti dokáže v krátkom čase zvýšiť zaočkovanosť populácie“, konštatuje PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory. Slovenská republika dlhodobo nedosahuje ani minimálnu zaočkovanosť populácie proti chrípke, nedarí sa nám dosahovať dobré výsledky ani v ďalších očkovaniach dospelých populácie (pneumokoky, herpes zoster alebo napr. čierny kašeľ). Dlhodobý pasívny prístup k problematike očkovania sa prejavuje aj v nezáujme časti verejnosti očkovať sa proti ochoreniu Covid-19.

Slovenská lekárnická komora preto otvára diskusiu na platforme expertov Fórum pre dostupnejšie očkovanie a ponúka riešenie pre rozšírenie možností stratégie očkovania zdravých dospelých v lekárňach, ktoré sú častokrát najbližším a najdostupnejším kontaktom pacienta so zdravotným systémom.

V lekárni sa už dnes môže dať zaočkovať 22 % svetovej populácie


Podľa najnovšej rozsiahlej štúdie Medzinárodnej farmaceutickej federácie (FIP – International Pharmaceutical Federation)  z roku 2020[1], ktorá mapovala stav, skúsenosti a úlohu farmaceutov v imunizácii populácie v 99 krajinách sveta je zrejmé, že najmenej 36 krajín má zavedenú rozšírenú možnosť očkovania populácie do pôsobností lekární, pričom minimálne v 26 krajinách očkovanie vykonáva priamo odborne spôsobilý farmaceut.
Skúsenosti z týchto krajín potvrdili významný prínos očkovania lekárnikmi pri dosahovaní regionálnych cieľov vakcinačného pokrytia. V krajinách, ktoré majú zavedenú legislatívu umožňujúcu očkovanie v lekárňach lekárnikmi alebo inými zdravotníckymi pracovníkmi, rastie zaočkovanosť populácie (Spojené kráľovstvo, Portugalsko, Švajčiarsko či Francúzsko).
Očkovanie v lekárňach je podľa tejto štúdie dostupné 1,8 miliardám ľudí na svete, čo je 2x viac ako v roku 2016. 70 % respondentov štúdie potvrdilo, že lekárnici hrajú aktívnu úlohu vo vzdelávaní verejnosti o ochoreniach preventabilných očkovaním, ako aj úlohu v odbornom odporúčaní očkovania obyvateľom danej komunity. <úp>

Bráni očkovaniu na Slovensku dostupnosť?


V súčasnosti očkovanie dospelej populácie na Slovensku vyžaduje niekoľko aktívnych krokov dospelého človeka: navštíviť svojho lekára, prípadne mu zavolať a požiadať ho o vystavenie e-receptu na vakcínu. Následne si musí ísť pacient vyzdvihnúť vakcínu do lekárne a vrátiť sa, ideálne hneď do ambulancie lekára, alebo si ju zaniesť čo najskôr domov, uchovať v chladničke a niektorý ďalší deň ísť späť priamo za svojim lekárom a dať si v oboch prípadoch vakcínu aplikovať. Častokrát je to spojené s čakaním v čakárni, nie raz medzi chorými pacientami. Spomínaný postup môže byť pre mnohých zdravývh dospelých komplikovaný, časovo náročný a demotivačný.
Na zistenie ochoty očkovať sa v lekárni a potenciálnych bariér očkovania proti chrípke u populácie 15+ realizovala Slovenská lekárnická komora v spolupráci s Nielsen/Admosphere prieskum verejnej mienky v čase od 20.5. do 26.5.2021. Z výsledkov prieskumu vyplynulo viacero zaujímavých zistení.
Až 35,1 % respondentov sa nedáva proti chrípke očkovať, ale do budúcnosti to nevylučuje, v porovnaní so 6,1 %, ktorí deklarujú, že sa proti chrípke očkujú. Zaujímavý je aj fakt, že zo skupiny ľudí, ktorí sa očkujú, alebo to v budúcnosti nevylučujú, by 75 % ľudí využilo možnosť očkovať sa u svojho všeobecného lekára, a 11,9 % by využilo na očkovanie lekáreň, pričom zo skupiny ľudí žijúcich vo veľkom meste by privítalo očkovanie u všeobecného lekára len 53 %, ale v lekárni až 27,5 % dopytovaných. Až 12 % opýtaných zo stredného Slovenska uvádza, že nechodí k lekárovi, lebo ísť k lekárovi je pre nich komplikácia. Z respondentov, ktorí sa proti chrípke neočkujú a ani neplánujú, by k očkovaniu motivovala možnosť zaočkovať sa v lekárni až u 10,6 % respondentov z veľkých miest. <úp>

Farmaceuti zvyšujú podiel očkovaných v komunitách


Skúsenosti z krajín, kde je zavedené očkovanie v lekárňach, poukazujú na viacero pozitívnych vplyvov na komunitu dospelých ľudí.  „Vo väčšine krajín farmaceuti pozitívne ovplyvnili prístup starších dospelých k očkovaniu a pomohli zvýšiť mieru pokrytia očkovaním, ktoré sa takto stáva dostupnejším. Napríklad v Portugalsku sa prostredníctvom lekárni zvýšil podiel prvý krát očkovaných pacientov o 13 %, alebo nárast očkovaných oproti predchádzajúcej sezóne o 20 % majú zdokumentovaný v Yorkshire v Anglicku“, komentuje PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory.  „Okrem samotného očkovania sú farmaceuti zapojení v procese edukácie, pomáhajú znižovať tlak na systém zdravotnej starostlivosti, prinášajú úsporu nákladov platcom aj  spoločnosti a pomáhajú napríklad aj v identifikácii osôb vo zvýšenom riziku nákazy“, dodáva Snopková.
„Očkovanie je preventívne opatrenie, ktoré jednoznačne chráni zdravie. Slovensko však patrí ku krajinám s najvyšším počtom odvrátiteľných úmrtí.  Preto je potrebné uvažovať o zmenách, ktoré nám pomôžu chrániť ľudí pred dôsledkami preventabilných infekčných ochorení“, konštatuje Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. „Skúsenosti zo sveta nám ukazujú, že lekárne majú potenciál sprístupniť očkovanie aj ľuďom, ktorí doteraz neboli očkovaní, bez čakania v čakárni, kde je riziko nakazenia sa a poskytujú dlhší prevádzkový čas ako sú ordinačné hodiny lekára“, dodáva Krištúfková.

Vo svete sa v lekárňach očkuje 36 druhmi vakcín


Medzi najčastejšie ochorenia, proti ktorým sa očkuje vo svete v lekárňach podľa prieskumu patrí chrípka (94 %), hepatitída B (61 %) a tetanus (58 %). Ochorenia ako chrípka, pneumokokový zápal pľúc, herpes zoster či čierny kašeľ patria jednoznačne k ochoreniam zvyšujúcim chorobnosť a úmrtnosť u starších ľudí, pričom dôležitosť očkovania proti nim je u nás veľmi podhodnotená.
V krajinách, kde je možné očkovať v lekárni, musia byť všetky lekárne zaškolené a farmaceuti trénovaní na podávanie vakcín. V 35 krajinách existuje postgraduálne vzdelávanie lekárnikov v očkovaní a u 16 z nich majú zavedené aj pregraduálne kurzy.
„Na Katedre epidemiológie Slovenskej zdravotníckej univerzity vieme pripraviť certifikovaný kurz pre farmaceutov o základoch vakcinológie tak, aby boli schopní zhodnotiť, koho môžu a koho nemôžu očkovať. Súčasťou školenia budú poznatky o zložení, správnom skladovaní a aplikácií vakcín, kontraindikáciách i možných nežiadúcich účinkoch. Myslím, že by sme tým čiastočne odbremenili preťažených všeobecných lekárov a zvýšili ochranu zdravia našich obyvateľov“, konštatuje Prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH., vedúca katedry epidemiológie

Záujem slovenských farmaceutov je sľubný


Takmer 6 z 10 farmaceutov by uvítalo možnosť očkovania dospelej populácie proti chrípke v lekárňach a viac ako ¾ opýtaných farmaceutov by využilo možnosť vzdelávania v oblasti vakcinácie. Také sú výsledky prieskumu, ktorý realizovala Slovenská lekárnická komora v apríli tohto roka.
Zavedenie očkovania v lekárňach na Slovensku by samozrejme potrebovalo upraviť súčasný právny systém a to najmä zadefinovaním vakcinácie ako súčasti lekárenskej starostlivosti, určením materiálneho, priestorového a personálneho vybavenia poskytovateľov lekárenskej starostlivosti pre účely vakcinácie, rozšírením sústavy certifikovaných pracovných činností a určením minimálnych štandardov certifikačného študijného programu vakcinácia určeného pre farmaceutov, rozšírením kompetencií farmaceutov o právo vykonávať očkovanie osôb, zadefinovaním očkovania ako zdravotného výkonu a určením podmienok jeho evidencie, vykazovania a úhrady v niekoľkých oblastiach“, konštatuje JUDr. Lucia Dávidek.

Úloha farmaceutov v oblasti očkovania vo svete stále rastie


Ak sa pozrieme na podiel zaočkovanosti populácie na Slovensku proti sezónnej chrípke (4,2 % 2019/2020)  je na mieste otázka, či je tu ochota prekonávať legislatívne a regulačné bariéry a ako veľmi regulátorom záleží na podpore verejného zdravia  prostredníctvom očkovania“ konštatuje Dr. Snopková. „Lekárnici sú odborníkmi na lieky, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v prvej línii a sú integrálnou súčasťou zdravotnej starostlivosti. Lekárne sú navyše najvhodnejším miestom pre správne skladovanie a uchovávanie očkovacích látok,“ dodáva.

Na tlačovom brífingu sa zúčastnili:
PharmDr. Ondrej Sukeľ – prezident Slovenskej lekárnickej komory
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH – epidemiologička, predsedníčka SEVS SLS, vedúca katedry epidemiológie na SZU
PharmDr. Miroslava Snopková, PhD. – viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory
JUDr. Lucia Dávidek – právna zástupkyňa Slovenskej lekárnickej komory

[1] https://www.fip.org/file/4751 , An overview of pharmacy’s impact on immunisation coverage: A global survey. The Hague: International Pharmaceutical Federation; 2020.

Tlačová správa slek.sk