Právo

Predstavenie advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

11. 4. 2021

Výrazným rozdielovým znakom v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS je skutočnosť, že sa od svojho vzniku focusuje okrem klasickej advokácie aj na edukačné aktivity, vedeckú a publikačnú činnosť. Viac ako 10 rokov pracujeme s lekármi, lekárnikmi a pacientmi. Dlhodobo chápeme, že právna rada má zmysel vtedy, keď je pre klienta pochopiteľná. Tak ako pri manažovaní právneho rizika pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti platí, že nie je dôležité to, čo lekár povedal, ale to, čomu pacient rozumel, rovnaký modus je uplatniteľný aj na meranie efektivity právneho poradenstva. Preto sú naše právne vzdelávania jednoduché a naša komunikácia o „právne ťažkých“ témach nastavená tak, aby si z nej zdravotnícki pracovníci odniesli to čo označujeme za tzv „must have“.

Sme presvedčení, že takýto prístup má svoje miesto aj v právnom poradenstve pre našich klientov. Snažíme sa hľadať optimálne riešenia využiteľné pre bežnú prax zdravotníctva.

K najviac frekventovaným službám, ktoré poskytujeme pre oblasť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a lekárni patrí:

 • a/ medicínske právo – právne otázky zdravotnej starostlivosti, poplatky v zdravotníctve, zastupovanie poskytovateľov v konaní pred ÚDZS, samosprávnymi krajmi/MZSR, zastupovanie v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami,
 • b/ informované súhlasy a vedenie zdravotnej dokumentácie – poradenstvo v komplexnej implementácii dokumentácie súhlasov do praxe zariadenia, príprava informovaných súhlasov, poradenstvo vo vzťahu k nakladaniu so zdravotnou dokumentáciou a jej sprístupňovaniu oprávneným subjektom,
 • c/ príprava systémov hodnotenia bezpečnosti pacienta: dokumentácia pre zdravotnícke zariadenia pre účely klinického auditu podľa 578/2004 Z.z. so zameraním na právne aspekty interných systémov a príprava procesov v zariadeniach aby vyhovovali požiadavkám príslušných právnych predpisov,
 • d/ zastupovanie poskytovateľov v sporových veciach - náhrady škôd na zdraví pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, koncipovanie zmluvných zabezpečení a defenzívnej medicíny skrz komplex informovaných súhlasov, obhajoba zdravotníckych pracovníkov v trestných konaniach,
 • e/ ochrana osobných údajov – komplexná agenda ochrany osobných údajov a podmienok elektronickej komunikácie v rámci elektronických služieb, e-learningového vzdelávania, spracúvania osobitných kategórií osobných údajov a prenosu údajov do tretích krajín,
 • f/ klinické skúšanie (KS) – príprava a lokalizácia právnej časti dokumentácie KS ako informované súhlasy, zmluvy s centrami/skúšajúcimi, kooperácia s etickými komisiami pri posudzovaní KS,
 • g/ obchodné právo – korporátna agenda klientov (zmeny spoločností a podobne), obchodné zmluvy s partnermi klienta, zastupovanie v sporoch,
 • h/ daňové aspekty – predovšetkým pre oblasť daňových interakcií vznikajúcich vo vzťahoch medzi farma subjektmi a HCO/HCP, otázky transferovej dokumentácie,
 • i/ farmaceutické právo – poradenstvo v rámci klinického skúšania, kategorizačného konania (v rámci všetkých stupňov KZ, prípadne aj v konaní na správnom súde), marketingu a reklamy produktov v rámci súčasných marketingových kanálov,
 • j/ vzdelávanie / workshopy – na vyššie uvedené témy naša kancelária pripravuje špeciálne vzdelávania určené pre klientov – prezenčné alebo e-learningové vzdelávanie na , ale aj pre obchodných partnerov klienta (napr. špecializované právne vzdelávanie pre HCP).
 • k/ odborný portál  - kancelária prevádzkuje odborný portál www.medipravnik.sk, kde poskytuje svoje právne služby pre viac ako 950 ambulancií a lekárni.

Medzi našich klientov patria nemocničné zariadenia, ambulancie, lekárne, laboratória, ale aj výrobcovia liekov, držitelia registrácií či veľkodistribútori. Služby poskytujeme aj vo veciach osobitných analýz zdravotníckym komorám zriadeným zákonom č. 578/2004 Z.z., či odborným spoločnostiam Slovenskej lekárskej spoločnosti. Spolupráca s významnými stakeholdrami v oblasti zdravotníctva nám dáva príležitosť uchopiť problematiku komplexne a právne poradenstvo cieliť tak, aby prinieslo nášmu klientovi čo najväčší úžitok.