Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Epilepsia

Aká je nová klasifikácia epileptických záchvatov a epilepsií ILAE 2017?

27. 4. 2022

Aká je nová klasifikácia epileptických záchvatov a epilepsií ILAE 2017?

Klasifikácia epileptických záchvatov a epilepsií je nástroj, ktorý má v klinickej praxi zásadný význam pre lekárov, pacientov, ich rodiny a ošetrujúce tímy, pretože zlepšuje možnosti vzájomnej komunikácie a spolupráce. Je dôležitá aj pre výskumných pracovníkov. Relatívne nedávno, v roku 2017, uviedla 

Medzinárodná liga proti epilepsii (The International League Against Epilepsy, ILAE) nový operatívny systém klasifikácie typov záchvatov a epilepsií – reagovala tak najmä na dynamický rozvoj klinických poznatkov a potreby z bežnej praxe.1

Od novej klasifikácie ILAE sa očakáva väčšia intuitívnosť, prehľadnosť a všestrannosť.

Ako dôležité treba vyzdvihnúť, že systém umožňuje klasifikovať predtým nezaraditeľné typy záchvatov a epilepsií.1

Nová základná klasifikácia záchvatov1

Nová základná klasifikácia záchvatov je skrátenou formou rozšírenej verzie klasifikácie a vychádza z troch kľúčových krokov:

  • určenie miesta začiatku záchvatov v mozgu (záchvaty generalizované, fokálne, záchvaty s neznámym začiatkom, fokálny záchvat prechádzajúci do bilaterálneho tonicko-klonického záchvatu),
  • zhodnotenie stavu vedomia počas záchvatu (fokálny záchvat bez poruchy vedomia/s poruchou vedomia, generalizované záchvaty – tu sa vždy predpokladá porucha vedomia; záchvat, kde porucha vedomia nie je známa – stav vedomia sa teda nehodnotí),
  • zhodnotenie ďalších vlastností záchvatov (motorické a iné symptómy pri fokálnych záchvatoch – fokálne motorické záchvaty, fokálne záchvaty bez motorických prejavov, fokálne záchvaty s poruchou vedomia/bez poruchy vedomia, aura – nie je zaradená do novej klasifikácie, dá sa aj napriek tomu používať aj naďalej; opis generalizovaných záchvatov – generalizovaný motorický záchvat, generalizovaný záchvat bez motorických prejavov; opis záchvatov s neznámym začiatkom – prejavy motorické, nemotorické).

Nová rozšírená klasifikácia záchvatov vychádza z popísanej základnej klasifikácie, ale rozširuje kategórie „motorických záchvatov“ a „záchvatov bez motorických prejavov“ vo všetkých troch typoch záchvatov (fokálne, generalizované a s neznámym začiatkom),1 viď Schéma 1: Rozšírená verzia klasifikácie epileptických záchvatov 2017 ¹, 2. 

Kľúčové body klasifikácie epilepsií

Klasifikácia epilepsií sa vzťahuje na všetky vekové skupiny. Po klasifikácii typu záchvatu by sa mal lekár zamerať na určenie typu epilepsie, a pokiaľ je to možné, aj epileptického syndrómu. U pacientov, ktorí nespĺňajú kritériá pre epilepsiu (napr. izolovaný záchvat), by mal byť určený len typ záchvatu a klasifikácia by mala byť v tomto bode ukončená. Pre klasifikáciu typu epilepsie musí pacient spĺňať definíciu epilepsie. Na druhej strane, aj keď by boli splnené kritériá pre epilepsiu, vždy budú existovať pacienti, u ktorých sa síce dá klasifikovať typ záchvatu, ale nedá sa u nich klasifikovať typ epilepsie (viď Schéma 2: Klasifikácia epilepsií 20173, 4). 

Etiológia epilepsie

Už pri prvom kontakte s pacientom, ktorý má epilepsiu, sa odporúča zvážiť etiológiu záchvatov. Pokiaľ nie je spočiatku jasná, mali by sa lekári pokúsiť etiológiu opätovne zhodnotiť v ďalších krokoch rozhodovacieho procesu. Pracovná skupina ILAE definovala šesť etiologických kategórií: 1) štrukturálnu, 2) genetickú, 3) infekčnú, 4) metabolickú, 5) imunologickú a 6) neznámu, rovnako tak popísala možnosti ďalšieho manažmentu záchvatov.

Zdroj:

1. Donáth, V.: Nová klasifikácia epileptických záchvatov a epilepsií ILAE 2017, Neurol. prax, 2018; 19(1):35‑39.

2. Fisher, R.S. et al.: Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: Position Paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia 2017; 58(4):522-530

3. Scheffer, I.E. et al.: ILAE classification of the epilepsies: Position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia 2017; 58(4): 512–521. 

4. Marušič, P.; Ošlejšková, H. a kol.: Nové klasifikace epileptických záchvatů a epilepsií ILAE 2017. Neurol. Praxi 2018; 19(1): 32-36.