Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Právne aktuality

Pre vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka viac nie je potrebné podpisovať zmluvu

16. 5. 2022

Elektronický preukaz je nevyhnutnou súčasťou výkonu práce každého zdravotníckeho pracovníka. Platí to aj pre lekárnikov. Prostredníctvom tohto preukazu majú zdravotnícki pracovníci prístup do národného zdravotníckeho informačného systému a vykonávajú elektronické podpisovanie dokumentov. Pre jeho vydanie sa do apríla 2022 vyžadovalo podpísanie zmluvy o vydaní elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka. Od apríla 2022 sa táto podmienka zrušila. V najbližších riadkoch vám priblížime dôvody, ktoré viedli k zrušeniu tejto podmienky.

KAŽDÝ ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK JE POVINNÝ POUŽÍVAŤ ELEKTRONICKÝ PREUKAZ

Priamo zo zákona o poskytovateľoch (§ 80 ods. 1 písm. i) z. č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vyplýva pre zdravotníckych pracovníkov povinnosť používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka. Jeho súčasťou je elektronický čip, ktorý obsahuje súkromné kľúče a certifikáty. Tie slúžia na zdokonalený elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka, na šifrovanie a dešifrovanie údajov a tiež na identifikáciu a autentifikáciu zdravotníckeho pracovníka v národnom zdravotníckom informačnom systéme.

PRE VYDANIE PREUKAZU UŽ NIE JE POTREBNÉ PODPISOVAŤ ZMLUVU!

Z hľadiska postupu vydania elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka je celý proces upravený priamo v zákone č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 7 a nasl. Predmetné ustanovenia upravujú čo všetko má obsahovať žiadosť o vydanie elektronického preukazu, do akej doby NCZI preukaz vydá a pod.

S účinnosťou od 1. apríla 2022 bola pre vydanie preukazu vypustená podmienka podpísania zmluvy o vydaní elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka. Pre vydanie preukazu už postačuje len samotné podanie žiadosti o jeho vydanie. Cieľom tejto zmeny bolo hlavne zjednodušenie procesu vydávania preukazov pre zdravotníckych pracovníkov. Zjednoduší sa tým najmä prístup zdravotníckych pracovníkov k novým elektronickým preukazom, ak napr. v ich prípade dôjde k zmene mena alebo priezviska, k odcudzeniu, strate alebo poškodeniu preukazu.

V PRÍPADE ZNIČENIA ALEBO POŠKODENIA PREUKAZU TO NEZABUDNITE OHLÁSIŤ NCZI!

V rámci legislatívnych zmien sa precizovala aj skutočnosť znefunkčnenia certifikátu elektronického preukazu v prípade zničenia alebo poškodenia preukazu. Túto skutočnosť je potrebné vždy oznámiť NCZI, pretože len na základe oznámenia NCZI zrealizuje znefunkčnenie certifikátu na zdokonalený elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka. Znefunkčnenie vykoná NCZI bezodkladne po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedelo.

NOVÝ DÔVOD PRE VYDANIE NOVÉHO PREUKAZU

Okrem zrušenia podmienky podpísania zmluvy o vydaní preukazu a založenia povinnosti oznamovať zničenie alebo poškodenie preukazu NCZI, bol vytvorený aj nový dôvod, na základe ktorého NCZI vydá zdravotníckemu pracovníkovi nový elektronický preukaz. Týmto novým dôvodom je zablokovanie preukazu. V praxi ide totižto o častý problém zdravotníckych pracovníkov, kedy si preukaz zablokujú samy.

Ak dôjde k zablokovaniu preukazu, NCZI vyhotoví a zašle do vlastných rúk zdravotníckemu pracovníkovi nový elektronický preukaz, a to najneskôr do 15 dní, od kedy došlo k zablokovaniu preukazu.

Autori: Mgr. Lenka Kavarniková, JUDr. Ivan Humeník, PhD. – h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.