Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu.

Právne aktuality

Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodnutím upravilo podmienky predpisovania a výdaja liekov Ukrajincom

13. 4. 2022

Témou posledných dní je ozbrojený konflikt na Ukrajine. Vojna prinútila ukrajinských občanov opustiť ich krajinu, pričom utekajú do okolitých krajín. Mnoho z nich našlo útočisko práve aj na území Slovenskej republiky. S ohľadom na prílev ukrajinských občanov vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodnutie, ktorým upravilo podmienky predpisovania a výdaja liekov pre pacientov-utečencov, aby im bola zabezpečená zdravotná starostlivosť.

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI S VOJNOU NA UKRAJINE

V posledných dňoch u nás najviac rezonuje ozbrojený konflikt na Ukrajine. V dôsledku vojny mnoho ukrajinských občanov, ale aj občanov iných krajín, opúšťa územie Ukrajiny a prichádzajú do okolitých štátov. Mnoho z nich sa uchýlilo práve aj na naše územie. Na ozbrojený konflikt na Ukrajine a prílev utečencov na naše územie sa rozhodla reagovať vláda Slovenskej republiky, ktorá dňa 26. februára 2022 vyhlásila uznesením vlády č. 142/2022 mimoriadnu situáciu v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na naše územie.

Niektorí z cudzincov prichádzajú na naše územie zranení, vyčerpaní a potrebujú zdravotnú starostlivosť. Z dôvodu naliehavej potreby zabezpečenia prístupu cudzincov k zdravotnej starostlivosti vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej ako „MZ SR“) rozhodnutie, ktorým upravilo podmienky predpisovania a výdaja liekov cudzincom, ktorí na naše územie prišli z dôvodu vojny na Ukrajine. Rozhodnutie bolo vydané a zverejnené na webovom sídle MZ SR dňa 04. marca 2022. Samotné rozhodnutie nadobudlo účinnosť dňa 05. marca 2022 (deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle MZ SR). Je dôležité poukázať na to, že účinnosť rozhodnutia MZ SR je viazaná na existenciu mimoriadnej situácie spojenej s prílevom cudzincov v dôsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine.

Úplné znenie rozhodnutia MZ SR zo dňa 04. marca 2022 nájdete na tomto odkaze: https://www.health.gov.sk/Clanok?rozhodnutie-Z017955-2022.

PODMIENKY PRE PREDPISOVANIE LIEKOV PACIENTOM-UTEČENCOM

MZ SR upravilo podmienky predpisovania liekov vo vzťahu k osobám, ktoré:

  • nie sú verejne zdravotne poistené,
  • majú bydlisko na území Ukrajiny a
  • vstúpili na územie SR v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine

Vyžaduje sa teda splnenie všetkých podmienok kumulatívne. Až po ich splnení môže lekár predpisovať lieky spôsobom upraveným v rozhodnutí MZ SR zo dňa 04. marca 2022.

Podľa rozhodnutia MZ SR lekár predpisuje lieky/zdravotnícke pomôcky/dietetické potraviny spôsobom upraveným v zákone o liekoch (§ 119 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 362/2011 Z.z.) po vykonaní lekárskeho ošetrenia pacienta-utečenca. Predpis liekov však lekár vykonáva spôsobom lekárskeho predpisu/poukazu v listinnej podobe, preskripčný záznam sa nevytvára. MZ SR dokonca stanovilo, že pri predpisovaní týmto spôsobom sa neuplatňujú ani preskripčné ani indikačné obmedzenia ustanovené zákonom o rozsahu a podmienkach úhrady liekov na základe verejného zdravotného poistenia (zákon č. 363/2011 Z.z.). Na lekárskom predpise sa nevyznačuje ani rodné číslo pacienta-utečenca.

Na rubovej strane lekárskeho predpisu/poukazu lekár vyznačí:

  • „UA DOČAS“ - ak ide o pacienta-utečenca, ktorý má dočasné útočisko na území SR
  • „UA TRANZIT“ - ak ide o pacienta-utečenca, ktorý je tranzitujúcim (cez územie SR len prechádza)

Ak sa predpisuje liek pre nezaopatrené dieťa, postačí, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží cestovný pas alebo iný preukaz totožnosti. Samotný predpis pre nezaopatrené dieťa sa bude realizovať na osobu zákonného zástupcu dieťaťa.

V prípade predpisovanie je potrebné poukázať najmä na úpravu zodpovednosti za správnosť, úplnosť a odôvodnenosť lekárskeho predpisu/poukazu, za ktoré bude zodpovedný práve predpisujúci lekár.

PODMIENKY PRE VÝDAJ LIEKOV PACIENTOM-UTEČENCOM

V rozhodnutí MZ SR sa rozlišuje dvojaká situácia výdaja liekov, a to: 

  • priamo v ambulancii a
  • v lekárňach.

V prípade, ak má lekár liek/zdravotnícku pomôcku/dietetickú potravinu, ktorý predpísal, k dispozícii priamo v ambulancii, má ho lekár pacientovi-utečencovi vydať po vykonaní lekárskeho vyšetrenia. Pokiaľ takýto liek nemá v ambulancii, pacient-utečenec si liek môže vybrať v niektorej z lekární.

V prípade výdaja liekov lekárňou v zmysle rozhodnutia MZ SR platí, že pacient-utečenec musí lekárnikovi predložiť lekársky predpis/poukaz spolu s cestovným pasom alebo iným preukazom totožnosti a tak bude následne liek pacientovi-utečencovi vydaný.

V prípade vytvárania dispenzačného záznamu lekárňou sa rozlišuje postup lekárne v závislosti od poznámky uvedenej na rubovej strane lekárskeho predpisu/poukaz:

  • Ak ide o lekársky predpis/poukaz, pri ktorom je na rubovej strane uvedená poznámka „UA DOČAS“, lekáreň dispenzačný záznam vôbec nevytvára.
  • Ak ide o lekársky predpis/poukaz, pri ktorom je na rubovej strane uvedená poznámka „UA TRANZIT“, dispenzačný záznam sa vytvára tak, že lekáreň vyplní atribúty dispenzačného záznamu - identifikačné údaje poistenca, štát UA a pohlavie.

autori: Mgr. Lenka Kavarniková, JUDr. Tomáš Husovský – h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.