Právne aktuality

Novoprijaté zmeny v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami

19. 4. 2021 | Parlament schválil návrh zákona, ktorý prináša viacero zmien v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami. Navrhovaná novela nadobudne účinnosť od 1. mája 2021.


Zmeny v predpisovaní liekov počas vyhlásenej krízovej situácie

10. 4. 2021 | Právna úprava však umožnila predpisovanie liekov „na diaľku“ aj iným zdravotníckym pracovníkom – iným lekárom, ale aj sestrám pracujúcim v ambulancii lekára.


Nulové doplatky za lieky pre deti a dôchodcov – čo sa mení pre lekárne?

18. 3. 2021 | Národná rada Slovenskej republiky dňa 5. februára 2021 učinila za dosť programovému vyhláseniu vlády a schválila nulové doplatky pre deti do 6 rokov a dôchodcov za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Zákon nadobudne účinnosť od 1. apríla 2021....


Je povinnosťou lekárne zaslať nájomnú zmluvu samosprávnemu kraju?

19. 2. 2021 | Samosprávny kraj je orgánom, ktorý rozhoduje o vydávaní povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a zároveň je aj orgánom dozoru, ktorý kontroluje dodržiavanie niektorých povinností, ktoré ukladá zákon už existujúcim poskytovateľom. Z pohľadu lekárne...


Lekárne, nezabudnite na hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok

22. 1. 2021 | Lekárne, nezabudnite, že máte povinnosť spracovať a zaslať na príslušný samosprávny kraj údaje o ročnej spotrebe omamných a psychotropných látok do konca januára 2021. V prípade, ak si túto povinnosť nesplníte, hrozí vám vysoká sankcia. V tomto článku sa dozviete,...