Neverbálne hodnotenie

Najčastejšie užívaným postupom je vizuálna analógová škála (VAS), ktorá podáva informáciu len o intenzite bolesti.

V praxi sa používa horizontálna úsečka, ktorej ľavý krajný bod predstavuje stav celkom bez bolestí, zatiaľ čo pravý má zobrazovať najvyššiu predstaviteľnú bolesť.Náhradou za VAS môže byť numerologická škála.

Na ľavom okraji úsečky je vyznačený stav bez bolesti 0, na pravom je uvedená priamo číselná hodnota pre najvyššiu predstaviteľnú intenzitu bolesti, zvyčajne 10. Pacient potom priradí intenzite svojej bolesti číslo.U malých detí, seniorov či u pacientov s poruchou komunikácie je vhodné využiť Stupnicu grafických symbolov (škála tvárí bolesti).

Pacient vyberá z výrazu tvárí od stavu pohody až po najvyššie utrpenie, počet tvárí môže byť rôzny.Mapa bolesti podľa M. S. Margolesa

Pacient na obryse ľudského tela popisuje miesta bolesti podľa intenzity.

Pre vyznačenie miesta bolestí sa používajú farebné fixky:

  • červená = pálčivá bolesť, páli to
  • modrá = bolesť všeobecne, bolí to
  • žltá = tupá, bodavá alebo rezavá bolesť
  • zelená = zvieravá bolesť, spôsobujúca kŕčeVerbálne hodnotenie

Umožňuje zachytiť nielen intenzitu, ale aj kvalitu bolesti. Pacient hodnotí intenzitu svojej bolesti pomocou ponúknutých kategórií, ktoré najlepšie vystihujú intenzitu bolesti. (napr. žiadna – mierna – stredne silná – silná – neznesiteľná).


Melzackova škála