Právne aktuality

Zmeny v predpisovaní liekov počas vyhlásenej krízovej situácie

10. 4. 2021

Zmeny v predpisovaní liekov počas vyhlásenej krízovej situácie

Právna úprava však umožnila predpisovanie liekov „na diaľku“ aj iným zdravotníckym pracovníkom – iným lekárom, ale aj sestrám pracujúcim v ambulancii lekára.

Na území Slovenskej republiky je vyhlásená krízová situácia – vyhlásený núdzový stav v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. V dôsledku tejto situácie majú pacienti častokrát problém dostať sa k liečbe. Právna úprava však umožnila predpisovanie liekov „na diaľku“ aj iným zdravotníckym pracovníkom – iným lekárom, ale aj sestrám pracujúcim v ambulancii lekára. S ohľadom na to Vám nižšie prinášame informácie, aké podmienky platia pre predpisovanie liekov počas vyhlásenej krízovej situácie a aké zmeny nastali od 13.apríla 2021.

PREDPISOVANIE LIEKOV V ČASE KRÍZOVEJ SITUÁCIE VYHLÁSENEJ V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

Ustanovením § 119 ods. 26 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“ alebo aj „ZoL“) bola zavedená osobitná právna úprava predpisovania liekov v čase krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19. Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona, ktorým bola zavedená táto právna úprava do zákona o liekoch, „zámerom je umožniť inému zdravotníckemu pracovníkovi (napr. inému lekárovi, prípadne sestre pracujúcej v ambulancii predpisujúceho lekára) predpísať elektronický recept pacientovi v čase, keď tento úkon nemôže vykonať jeho predpisujúci lekár sám, či už z dôvodu jeho vlastnej choroby alebo karantény, prípadne jeho povolania do služby u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti."

Vzhľadom na vyššie uvedený zámer a znenie právnej úpravy môže podľa tohto ustanovenia liek/zdravotnícku pomôcku/dietetickú potravinu, ktoré sú zaradené do príslušného kategorizačného zoznamu predpisovať počas vyhlásenej krízovej situácie ktorýkoľvek ošetrujúci lekár alebo sestra (ďalej v texte budeme používať len označenie „lekár“). Základnou podmienkou pre predpisovanie liekov podľa ustanovenia § 119 ods. 26 zákona o liekoch je však práve existencia krízovej situácie (teda momentálne núdzový stav) vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19. Je ale dôležité poukázať tiež na skutočnosť, že toto ustanovenie dáva lekárovi oprávnenie a nie povinnosť predpísať liek. To značí, že ak lekár predpíše liek podľa tohto ustanovenia, tak neporuší zákon o liekoch (napr. keď všeobecný lekár predpíše liek špecialistu bez jeho odborného odporúčania), ale povinnosť predpísať liek podľa tohto ustanovenia nemá.

ZODPOVEDNOSŤ ZA POSTUP LEGE ARTIS

Aj keď je lekár oprávnený predpisovať lieky podľa ust. §119 ods. 26 zákona o liekoch, stále má zodpovednosť za to, či pri predpisovaní lieku postupoval lege artis a správne vyhodnotil, že pacientovi vôbec môže tento liek vzhľadom na jeho zdravotný stav predpísať. Lekár je totiž odborne zodpovedný za to, či správne rozhodne napr. o indikácii, dávkovaní lieku a či posúdi aj všetky kontraindikácie vo vzťahu k tomu - ktorému pacientovi. Preto je určite dôležité, aby každý lekár odborne zvážil, či daný liek pacientovi predpíše alebo nie.

PRESKRIPČNÉ A INDIKAČNÉ OBMEDZENIA V PRÍPADE VYHLÁSENEJ KRÍZOVEJ SITUÁCIE

Podľa ust. §119 ods.27 zákona o liekoch platí: "Ustanovenia § 119 ods. 1 a 11, § 121 ods. 6, ako aj preskripčné a indikačné obmedzenia ustanovené osobitným predpisom sa pri predpisovaní podľa odseku 26 neuplatňujú."

Z vyššie uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak lekár predpisuje liek na základe ust. §119 ods. 26 zákona o liekoch, neuplatňujú sa preskripčné ani indikačné obmedzenia vzťahujúce sa k lieku, ktorý lekár takto predpisuje. Preto sa lekár nemusí báť, že ak by v tomto prípade predpísal liek nad rámec preskripčných a indikačných obmedzení, porušil by tým zákon. Zákon by lekár neporušil, ale stále platí, ako sme už uviedli aj vyššie, že lekár je povinný odborne posúdiť, či ten liek vôbec pacientovi môže predpísať vzhľadom na zdravotný stav pacienta, indikácie a kontraindikácie. Taktiež nebude môcť zdravotná poisťovňa, ktorá lekárni preplatí liek predpísaný nad rámec preskripčných alebo indikačných obmedzení podľa ust. §119 ods. 26 zákona o liekoch, uplatňovať preplatenie lieku od predpisujúceho lekára (teda takýto predpis nemôže byť považovaný ani za porušenie zmluvy o zdravotnej starostlivosti medzi ZP a poskytovateľom).

PREDPISOVANIE LIEKOV POČAS KRÍZOVEJ SITUÁCIE PODĽA PRÁVNEJ ÚPRAVY OD 13.4.2021

Parlament dňa 30.3.2021 schválil návrh zákona, ktorý priniesol zmeny aj v oblasti predpisovania liekov v období vyhlásenej krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Tieto zmeny nadobudli účinnosť od 13.04.2021. Za účelom porovnania vám v tabuľke ponúkame znenie právnej úpravy účinné do 13.4.2021 a po 13.4.2021 (aktuálne znenie).

Právna úprava účinná do 13.04.2021 (§ 119 ods. 26 ZoL)

Predpísať humánny liek zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotnícku pomôcku zaradenú do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo dietetickú potravinu zaradenú do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín, ktoré pacient dlhodobo užíva, v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 30 dní výlučne vytvorením preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke je počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky oprávnený

 • a) ošetrujúci lekár,
 • b) sestra, ktorá
  1. získala vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
  2. získala vysokoškolské vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa bodu 1, a
  3. je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Novoprijatá právna úprava účinná od 13.04.2021 (§ 119 ods. 26 ZoL)

Predpísať humánny liek zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotnícku pomôcku zaradenú do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo dietetickú potravinu zaradenú do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín, v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 90 dní výlučne vytvorením preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke je počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2na území Slovenskej republiky oprávnený

 • a) ošetrujúci lekár, alebo
 • b) sestra, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a získala vysokoškolské vzdelanie
  1. prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, alebo
  2. druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

Novoprijatá právna úprava účinná od 13.04.2021 prináša dve zmeny. Najväčšia zmena sa týka toho, že z ustanovenia § 119 ods. 26 zákona o liekoch sa vypúšťa slovné spojenie „ktoré pacient dlhodobo užíva“. Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona sa vypúšťa toto slovné spojenie, aby bola umožnená preskripcia liekov, ktoré sú indikované z hľadiska aktuálneho zdravotného stavu pacienta a aj v prípade, že liek s preskripčným obmedzením bol indikovaný pri prepustení pacienta z hospitalizácie, alebo v prípadoch, že pacient nemohol v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 navštíviť lekára špecialistu. Zároveň sa predlžuje doba, na ktorú je lekár oprávnený tento liek predpísať, a to najviac na 90 dní(pôvodne to bolo len na dobu 30 dní).Týmito zmenami sa má ešte viac uľahčiť prístup pacientov k liečbe počas vyhlásenej krízovej situácie.

ZHRNUTIE K OTÁZKE PREDPISOVANIA LIEKOV POČAS NÚDZOVÉHO STAVU OD 13.04.2021

 1. Základnou podmienkou pre predpisovanie liekov podľa tohto postupu je existencia krízovej situácie (teda momentálne núdzový stav) vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19.
 2. Liek/zdr. pomôcku/dietetickú potravinu, ktoré sú zaradené do príslušného kategorizačného zoznamu môže predpisovať počas vyhlásenej krízovej situácie ktorýkoľvek ošetrujúci lekár alebo sestra (viď špecifikáciu podmienok vo vyššie uvedenej tabuľke).
 3. Aj keď predpisujúci lekár nedodrží preskripčné a indikačné obmedzenia, takto predpísaný liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina je uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia. Lekár nemôže byť zo strany poisťovne za takýto predpis sankcionovaný.
 4. Aj keď ošetrujúci lekár môže liek (z formálneho hľadiska) predpísať, vždy musí zvážiť, či je to pre pacienta vhodné. Lekár zodpovedá za to, že postupoval pri predpise lieku lege artis. Lekár je odborne zodpovedný za to, či správne rozhodne napr. o indikácii, dávkovaní lieku a či posúdi aj všetky kontraindikácie vo vzťahu k tomu - ktorému pacientovi. Zodpovedá preto za to, či správne posúdil, že liek môže pacientovi vôbec predpísať.
 5. Je možné predpísať aj lieky, ktoré pacient dlhodobo neužíva, ale potrebuje ich s ohľadom na jeho aktuálny zdravotný stav. Lekár však musí odborne zvážiť, či je vhodné liek danému pacientovi predpísať.
 6. Doba, na ktorú môže lekár liek predpísať je podľa novej právnej úpravy najviac na 90 dní.

Mgr. Lenka Kavarniková, Advokátska kancelária h&h PARTNERS, medipravnik.sk, hhpartners.eu