Správy zo sveta

Pacienti s chronickou ischémiou nedostávajú optimálnu liečbu

18. 3. 2018

Pacienti s chronickou ischémiou nedostávajú optimálnu liečbu

Nová observačná štúdia, zverejnená v European Journal of Preventive Cardiology, upozorňuje, že pacienti s chronickým ischemickým kardiovaskulárnym ochorením (ICHS) väčšinou nedostávajú optimálnu preventívnu medikáciu a liečbu. Takmer štvrtina z nich sa potom buď vracia do nemocnice na ďalšiu hospitalizáciu alebo umiera.

Tvrdí to na základe pilotného preskúmania registra pacientov s chronickou ICHS s údajmi od 2203 pacientov z celkom desiatich európskych krajín, ktorí boli súčasťou EURObservational Research Progamme (EORP). Výrazná väčšina týchto pacientov trpela na hypertenziu alebo hypercholesterolémiu, 29 % malo diabetes, 60,4 % podstúpilo predchádzajúcu revaskularizáciu a 25,3% predtým prekonalo STEMI infarkt.

Ukázalo sa, že pri ICHS vedie vyšší vek, anamnéza periférnej revaskularizácie a CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc), a to aj jednotlivo, k vyššiemu riziku úmrtia alebo opakovanej hospitalizácie.

Počas šiestich mesiacov sledovania:

  • 522 pacientov (24 %) buď zomrelo, alebo bolo znovu hospitalizovaných.
  • Jednalo sa najmä o pacientov vyššieho veku (HR 1,17 s každou dekádou veku, 95% CI: 1,03–1,27) a s predchádzajúcou periférnou revaskularizáciou (HR 1,45; 95 CI: 1,03–2,03), s chronickým ochorením obličiek (HR 1,31; 95% CI: 1,0–1,68) alebo s CHOCHP (HR 1,42; 95% CI: 1,06–1,91).
  • CHOCHP je nezávislým prediktorom úmrtia z kardiovaskulárnych príčin či hospitalizácie (HR 1,45; 95% CI 1,03-2,03).
  • Nezávislým prediktorom celkovej mortality je vek a predchádzajúce ochorenie obličiek.

Pôvodná preskripcia liekov pre sekundárnu prevenciu bola obdobná či rovnaká ako v iných registroch.

Počet pacientov s preskripciou inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu, betablokátorov a aspirínu bol po šiestich mesiacoch o niečo nižší ako na začiatku štúdie (p < 0,02). Zároveň sa však v štúdii nezistilo žiadne zníženie počtu pacientov, ktorým boli predpisované statíny. Podľa autorov môže ísť o následok nedostatočnej komunikácie medzi nemocničnou a následnou starostlivosťou, takže pacienti nedostávajú optimálnu medikáciu.

Autor: uza

Zdroj: Komajda M, et al. The chronic ischemia cardiovascular disease ESC Pilot Registry: Results of the six-month follow-up. European Journal of Preventive Cardiology 2018; DOI: 10.1177/2047487317751955.