Právne aktuality

Novoprijaté zmeny v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami

19. 4. 2021

Novoprijaté zmeny v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami

Parlament schválil návrh zákona, ktorý prináša viacero zmien v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami. Navrhovaná novela nadobudne účinnosť od 1. mája 2021.

PODMIENKY PRE ZAOBCHÁDZANIE S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÝMI LÁTKAMI PODĽA DOTERAJŠEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY

Podľa ust. § 6 ods. 1 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch (ďalej aj ako „zákon o omamných a psychotropných látkach“) musí mať žiadateľ o vydanie povolenia (ďalej len „žiadateľ“) alebo jeho odborný zástupca a zamestnanci, ktorí priamo riadia činnosti, na ktoré bolo povolenie vydané, odbornú spôsobilosť na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami. Môže mať však aj zamestnancov, ktorí nemusia mať odbornú spôsobilosť a zároveň neriadia priamo činnosti uvedené v povolení, ale pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami. Takíto zamestnanci musia byť pred začatím práce s takýmito látkami oboznámení s ich povahou a účinkami a so spôsobmi zaobchádzania s nimi. V tomto prípade je už samotný držiteľ povolenia (žiadateľ, ktorý následne získal povolenie na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami) povinný zabezpečiť, aby zamestnanci boli s touto problematikou oboznámení a aby ich potrebné znalosti boli pravidelne dopĺňané a najmenej raz za dva roky preverované. Takéto preverovanie zamestnancov vykonáva Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, ktorá o úspešne vykonanej skúške vydáva aj osvedčenie .

ZMENY V PODMIENKACH PRE ZAOBCHÁDZANIE S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÝMI LÁTKAMI

Prijatá novela zákona prináša zmenu najmä v oblasti preverovania znalostí zamestnancov, ktorí neriadia priamo činnosti uvedené v povolení, ale pri svojej práci prichádzajú do styku s omamnými a psychotropnými látkami. V tomto prípade sa predĺži lehota na preverovanie znalostí zamestnancov. Držiteľ povolenia bude povinný zabezpečovať preverovanie znalostí zamestnancov v lehote najmenej raz za tri roky. Zároveň sa stanovuje priamo v zákone aj doba platnosti osvedčenia o úspešne vykonanej skúške zamestnanca vydaného Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave na tri roky.

Novela reflektuje aj na súčasnú epidemiologickú situáciu. Ak nastane situácia, že počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo počas mimoriadnej situácie nebude Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vydávať takéto osvedčenia, neplynie držiteľovi povolenia lehota na povinnosť zabezpečiť preverovanie znalostí zamestnanca. Zároveň sa predlžuje aj samotná platnosť osvedčenia o úspešne vykonanej skúške zamestnanca. Ak by platnosť tohto osvedčenia mala skončiť počas trvania núdzového stavu, výnimočného stavu alebo počas mimoriadnej situácie, predžuje sa jeho platnosť o 3 mesiace po ukončení výnimočného stavu, núdzového stavu alebo po ukončení mimoriadnej situácie.

Novela zákona obsahuje aj prechodné ustanovenie, podľa ktorého, ak osvedčenie bolo vydané do 30. apríla 2021 vzťahujú sa na takto vydané osvedčenie ustanovenia platné do 30. apríla 2021. Čiže platnosť osvedčenia vydaného do 30. apríla 2021 bude len dva roky a nie tri roky, ako je to podľa novej právnej úpravy účinnej od 1. mája 2021. Z novely sa ale javí, že od 1.mája 2021 nastane neplynutie lehoty pre držiteľov povolenia na povinnosť zabezpečiť preverovanie znalostí zamestnancov počas vyhláseného núdzového stavu, a to aj napriek tomu, že núdzový stav bol vyhlásený pred účinnosťou tejto novely. Vyplýva to aj z dôvodovej správy k novele, v ktorej je uvedené: „Navrhuje sa prechodné ustanovenie v súvislosti s predĺžením platnosti osvedčenia vydaného podľa § 6 ods. 4 z dvoch na tri roky.“ Prechodné ustanovenie sa vzťahuje len na dĺžku platnosti osvedčenia. A preto, aj keď bol núdzový stav vyhlásený ešte pred účinnosťou tejto novely, ustanovenie týkajúce sa neplynutia lehoty na povinnosť držiteľa zabezpečiť preverovanie znalostí zamestnancov bude platiť od 1. mája 2021. Z prechodných ustanovení teda nevyplýva, že by núdzový stav, resp. mimoriadna situácia alebo výnimočný stav museli byť vyhlásené až po účinnosti tejto novely (t. j. po 1. máji 2021) a až následne na to by neplynula lehota na povinnosť držiteľa povolenia na zabezpečenie preverovania znalostí zamestnancov.

ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA ZAOBCHÁDZANIE S OMAMNÝMI A PSYCHOTROPNÝMI LÁTKAMI A PRIJATÉ ZMENY

Žiadosť o vydanie povolenie na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami podáva žiadateľ Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR). Samotný zákon o omamných a psychotropných látkach vymedzuje, čo všetko musí takáto žiadosť obsahovať. Novoprijatá novela doplnila, čo je potrebné doložiť k žiadosti o vydanie povolenia, ak žiadateľa žida o vydanie povolenia na výskum, výučbu alebo na expertíznu činnosť. V tomto prípade musí žiadateľ doložiť k žiadosti o vydanie povolenia aj úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja, ktorou preukáže, že predmetom jeho činnosti je práve výskum, výučba alebo expertízna činnosť.

ZMENY V KONANÍ O ZRUŠENIE POVOLENIA NA ZAOBCHÁDZANIE S OMAMMNÝMI A PSYCHOTRPNÝMI LÁTKAMI

Prijatá novela zákona prináša nové ustanovenia týkajúce sa práve konania o zrušení povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami. Ak MZ SR zistí, že sa voči držiteľovi povolenia vykonáva kontrolná činnosť alebo vedie konanie o uložení pokuty podľa zákona o omamných a psychotropných látkach, MZ SR preruší samotné konanie o zrušení povolenia. V konaní o zrušenie povolenia bude ďalej MZ SR postupovať až po skončení výkonu kontrolnej činnosti alebo po právoplatnom skončení konania o uložení pokuty podľa zákona o omamných a psychotropných látkach. V súvislosti s týmto bude mať MZ SR oprávnenie overiť si u príslušného orgánu štátnej správy, či u držiteľa povolenia neprebieha práve kontrolná činnosť alebo či voči nemu nie je vedené konanie o uloženie pokuty.

ROZŠÍRENIE ZOZNAMU OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK

Do zoznamu omamných látok v prílohe č.1 zákona o omamných a psychotropných látkach sa pridali dve omamné látky, a to:

  • a) Crotonylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl]-2-butenamid
  • b) Valerylfentanyl, chemicky N-(1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl)-N fenylpentylamid

Novelou zákona sa dopĺňa zoznam psychotropných látok o sedem psychotropných látok I. skupiny a dve psychotropné látky III. skupiny. Zároveň sa vyraďuje psychotropná látka II. skupiny Cannabidiol (CBD) zo zoznamu psychotropných látok.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie sa k tejto novele dozviete na:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/124/20210501

Mgr. Lenka Kavarniková, Advokátska kancelária h&h PARTNERS, medipravnik.sk, hhpartners.eu