Právne aktuality

Lekárne, nezabudnite na hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok

22. 1. 2021

Lekárne, nezabudnite na hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok

Lekárne, nezabudnite, že máte povinnosť spracovať a zaslať na príslušný samosprávny kraj údaje o ročnej spotrebe omamných a psychotropných látok do konca januára 2021. V prípade, ak si túto povinnosť nesplníte, hrozí vám vysoká sankcia. V tomto článku sa dozviete, čo všetko musí hlásenie obsahovať, taktiež sa dozviete aj o výške sankcie za porušenie povinnosti aj o tom, ktoré lekárnické informačné systémy sú kompatibilné so systémom e-VÚC a dokážu odosielať hlásenie elektronicky.

DO KEDY?

Lekárne sú povinné do konca januára 2021 spracovať a zaslať na príslušný samosprávny kraj údaje o ročnej spotrebe omamných látok a psychotropných látok a prípravkov II. a III. skupiny za obdobie uplynulého kalendárneho roka a o ich stave na sklade k poslednému dňu uplynulého roka.

ČO OBSAHUJE HLÁSENIE?

Hlásenie obsahuje okrem identifikácie lekárne a obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva, položky o jednotlivých liekoch a surovinách:

 • a) kód lieku/suroviny (uvádza sa kód ŠÚKL, resp. iný pridelený kód v zmysle číselníka (SU* pre suroviny, VET* pre veterinárne lieky),
 • b) názov lieku/suroviny,
 • c)doplnok názvu/suroviny,
 •  d) účinná látka (uvádza sa báza účinnej látky z číselníka),
 • e) počiatočný stav, (uvádza sa stav na začiatku obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva; pokiaľ sa jedná o štandardné ročné hlásenie za rok 2020, uvádza sa stav k 1. 1. 2020)
 • f) príjem od distributérov (uvádza sa množstvo prijaté od distributérov v danom období),
 • g) vrátené distributérom (uvádza sa množstvo vrátené distributérom v danom období),
 • h) príjem z inej lekárne (uvádza sa množstvo prijaté z inej lekárne v danom období),
 • i) výdaj do inej lekárne (uvádza sa množstvo vydané do inej lekárne v danom období),
 • j) výdaj konečnému užívateľovi (uvádza sa množstvo vydané pacientovi, veterinárovi alebo oddeleniu v nemocnici; neuvádza sa napr. výdaj do inej lekárne a pod.),
 • k) stratené, zničené alebo exspirované balenia/množstvo (uvádza sa množstvo, ktoré „vypadlo“ z obehu skladových zásob a nedostalo sa ku konečnému užívateľovi),
 • l) konečný stav (uvádza sa stav na konci obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva; pokiaľ sa jedná o štandardné ročné hlásenie za rok 2020, uvádza sa stav k 31. 12. 2020).

 HLÁSENIE PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE LEKÁREŇ Lekárne vo všetkých krajoch môžu vyplniť ročné hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok elektronicky prostredníctvom aplikácie LEKÁREŇ. Pre prácu s aplikáciou je potrebné pripojenie do siete Internet a musíte si nainštalovať internetový prehliadač (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, ...). Po odoslaní hlásenia na samosprávny kraj už nie je možné v hlásení robiť zmeny. Ak ste spravili chybu a je ju nutné opraviť, musíte požiadať farmaceuta samosprávneho kraja o odblokovanie hlásenia a po opravení chýb hlásenie opätovne zaslať. Prihlasovacie meno a heslo obdŕžali prevádzkovatelia lekární alebo odborní zástupcovia e-mailom. Tento návod na použitie je dostupný aj v aplikácii Návod na vyplnenie hlásenia o spotrebe OPL (PDF, 1851kB) – aktualizovaný. V prípade problémov s aplikáciou Lekáreň môžu prevádzkovatelia kontaktovať firmu CRYSTAL CONSULTING, s.r.o.:

 • telefonicky na hotline 032/6510212
 • e-mail: bbsk@e-vuc.sk pre Banskobystrický samosprávny kraj
 • e-mail: bsk@e-vuc.sk pre Bratislavský samosprávny kraj
 • e-mail: ksk@e-vuc.sk pre Košický samosprávny kraj
 • e-mail: nsk@e-vuc.sk pre Nitriansky samosprávny kraj
 • e-mail: psk@e-vuc.sk pre Prešovský samosprávny kraj
 • e-mail: tsk@e-vuc.sk pre Trenčiansky samosprávny kraj
 • e-mail: ttsk@e-vuc.sk pre Trnavský samosprávny kraj
 • e-mail: zsk@e-vuc.sk pre Žilinský samosprávny kraj

  Hlásenie o spotrebe OPL je možné vyplniť na stránke https://lekaren.e-vuc.sk. HLÁSENIE PROSTREDNÍCTVOM LEKÁRNICKÝCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV V prípade, že lekáreň používa niektorý z nasledujúcich lekárnických informačných systémov, môže hlásenie pripraviť automatizovane v ňom a odoslať ho do systému VÚC.  Tieto lekárnické informačné systémy sú kompatibilné so systémom e-VÚC a dokážu odosielať hlásenie elektronicky:

 • a) WinLSS - obchodno-skladová evidencia lekárne

dodávateľ: Počítače a Programovanie, s.r.o., Kuzmányho 22, 01001 Žilina, IČO: 36005479, www.pap.sk

 • b) Pharmacy a Pharmacy HITT (návod PDF, 589kB)

dodávateľ: NRSYS s.r.o., Akademická 12, 94901 Nitra, IČO: 30997763, www.nrsys.sk

 • c) ApoWare-BS (od verzie 2016.12.27, návod PDF, 129kB)

dodávateľ: PharmaServis, s.r.o., J. Simora 5, 94001 Nové Zámky, IČO: 36536512, www.pharmaservis.sk

 • d) WinLISN (návod PDF, 976kB)

dodávateľ: Tiencom, s.r.o., Jesenná 13, 05801 Poprad, IČO: 36497517

 • e) Lekáreň CCN

dodávateľ: CCN Health Information s. r. o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 47373598 V prípade problémov s odosielaním hlásenia z lekárenského informačného systému môžu prevádzkovatelia kontaktovať jeho dodávateľa.

Z AKEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY VÁM VYPLÝVA OZNAMOVACIA POVINNOSŤ?

Táto oznamovacia povinnosť lekárňam vyplýva z ustanovenia § 23 ods. 1, písm. t) zákona  č. 362/2011 Z. z.  o liekoch v znení neskorších predpisov a je v súlade s ustanovením § 31 zákona  č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach,  psychotropných látkach a prípravkoch.

SANKCIE

Ak si nesplníte povinnosť, dopúšťate sa ako držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti iného správneho deliktu v zmysle ustanovenia § 138 ods. 5 písm. s) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 138 ods. 26 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch v znení neskorších predpisov.  Za porušenie tejto  oznamovacej povinnosti samosprávny kraj uloží pokutu od 500 eur až do 25 000 eur. 

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.