Právne aktuality

Je povinnosťou lekárne zaslať nájomnú zmluvu samosprávnemu kraju?

19. 2. 2021

Je povinnosťou lekárne zaslať nájomnú zmluvu samosprávnemu kraju?

Samosprávny kraj je orgánom, ktorý rozhoduje o vydávaní povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a zároveň je aj orgánom dozoru, ktorý kontroluje dodržiavanie niektorých povinností, ktoré ukladá zákon už existujúcim poskytovateľom. Z pohľadu lekárne tak vcelku prirodzene vznikajú voči samosprávnemu kraju určité povinnosti. Niektoré lekárne sa mohli v poslednom čase stretnúť s požiadavkou zo strany samosprávnych krajov o zaslanie dokumentov preukazujúcich to, že poskytovatelia majú právo užívať priestory v ktorých majú umiestnené svoje prevádzky lekárni. To, či samosprávny kraj má podľa zákona oprávnenie tieto dokumenty požadovať a v akom rozsahu je lekáreň povinná tieto údaje sprístupniť si priblížime v nasledujúcich riadkoch.  

V poslednom čase na základe podnetov od poskytovateľov lekárenskej starostlivosti evidujeme požiadavku niektorých samosprávnych krajov o zaslanie dokladov preukazujúcich právny vzťah k priestorom, v ktorých poskytovatelia prevádzkujú svoje lekárne. V tomto konkrétnom prípade sa jedná o situáciu, kedy samosprávny kraj požaduje od poskytovateľov lekárenskej starostlivosti poskytujúcich lekárenskú starostlivosť v rámci jeho obvodu zaslanie týchto dokumentov s uvedením dôvodu, že sa jedná o inventarizáciu a kompletizáciu spisových materiálov. 

V AKÝCH PRÍPADOCH MÔŽE SAMOSPRÁVNY KRAJ TIETO DOKUMENTY POŽADOVAŤ? 

Zákon stanovuje, že samotnú žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok podáva žiadateľ samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta výkonu činnosti. Táto žiadosť okrem iného musí obsahovať adresu miesta výkonu činnosti vrátane dokladov preukazujúcich existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých bude vykonávať svoju činnosť. To znamená, že pri žiadaní o vydanie povolenia poskytovanie lekárenskej starostlivosti od samosprávneho kraja, je poskytnutie dokumentov preukazujúcich existenciu právneho vzťahu k priestorom, v ktorých sa bude lekáreň prevádzkovať povinnosťou žiadateľa. 

ČO V PRÍPADE UŽ EXISTUJÚCICH LEKÁRNI?  

Čo sa týka už existujúcich lekárni, ktoré majú platne vydané povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, zákon im ukladá povinnosť hlásiť niektoré zmeny údajov, ktoré sú súčasťou vydaného povolenia. Podľa zákona poskytovateľ je povinný dokonca bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu príslušnému na vydanie povolenia zmenu:

  • mena alebo priezviska a zmenu adresy bydliska držiteľa povolenia, ak ide o fyzickú osobu, alebo odborného zástupcu, ak bol ustanovený,
  • názvu alebo obchodného mena a zmenu adresy sídla držiteľa povolenia, ak ide o právnickú osobu,
  • osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom.

V tejto časti zákona sa tak dozvedáme o bezodkladnom hlásení zmeny sídla držiteľa povolenia. Sídlo držiteľa, ale samozrejme nie je možné stotožňovať s miestom výkonom činnosti, teda s adresou kde je lekáreň prevádzkovaná. Častokrát držiteľ povolenia, ako právnická osoba má svoje sídlo na inej adrese, ako je adresa kde je prevádzkovaná lekáreň. Jedným dychom je však potrebné dodať, že zákon stanovuje, že v prípade zmeny miesta výkonu činnosti a zmena osoby odborného zástupcu vyžaduje vydanie nového povolenia od príslušného orgánu, teda samosprávneho kraja. Samosprávny kraj v takomto prípade zruší pôvodné povolenie a vydá nové povolenie. Samozrejme v takomto prípade, ak dochádza k zmene v adrese kde lekáreň sídli, vydáva sa nové povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a ako sme si uvideli vyššie súčasťou žiadosti o vydanie povolenia sú aj doklady preukazujúce právny vzťah k priestorom prevádzky lekárne. 

ČO AK NEDOŠLO K ZMENE V ADRRESE PREVÁDZKY LEKÁRNE? 

Zatiaľ sme si teda priblížili situácie, kedy poskytnutie dokladov samosprávnemu kraju preukazujúcich právny vzťah k užívaným priestorom je povinnosťou poskytovateľov. V našom prípade sa však jedná o situáciu kedy samosprávny kraj tieto doklady požaduje aj od takých poskytovateľov, pri ktorých k zmene adresy kde sa prevádzkuje lekáreň nedošlo. Argumentácia inventarizáciou a kompletizáciou spisových materiálov je možno pochopiteľná, ale z pohľadu zákona podľa nášho právneho názoru je neopodstatnená. Máme zato, že zákon v prípade, že samosprávny kraj tieto údaje požaduje, nie je stanovené v akej forme majú byť zo strany poskytovateľov poskytnuté. Inými slovami povedané, v prípade, že sa na poskytovateľov nevzťahuje povinnosť poskytnúť dokumenty preukazujúce právny vzťah k priestorom napríklad z dôvodu zmeny adresy kde sa lekáreň prevádzkuje, poskytovateľ nemá zákonnú povinnosť zasielať nájomnú zmluvu alebo list vlastníctva samosprávnemu kraju. Samozrejme nespochybňujeme to, že samosprávny kraj sa na tieto skutočnosti môže dopytovať u poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, avšak  je na poskytovateľoch akú formu oznámenia týchto údajov zvolia. Podľa nášho názoru v prípade, že nedošlo k zmene údajov, ktoré sú poskytovatelia povinní hlásiť s preukázaním súvisiacich dokumentov, na poskytnutie požadovaných informácii postačuje len oznámenie, že nedošlo k zmene údajov, ktoré sú súčasťou vydaného povolenia. Ak teda nenastali zmeny v adrese prevádzky lekárne, ktorá je uvedená v platne vydanom povolení, máme zato, že zaslanie listu vlastníctva respektíve nájomnej zmluvy k priestorom kde sa lekáreň prevádzkuje je len na samotnom uvážení poskytovateľa. Samozrejme to, že nedošlo k žiadnym zmenám v údajoch by mali poskytovatelia iným vhodným spôsobom oznámiť samosprávnemu kraju. 

POSKYTNUTIE NÁJOMNEJ ZMLUVY 

V prípade, ak sa poskytovateľ rozhodne preukázať právny vzťah k priestorom, v ktorých prevádzkuje lekáreň zaslaním nájomnej zmluvy je na mieste otázka, či je povinný zverejniť celý obsah nájomnej zmluvy samosprávnemu kraju. Táto otázka je na mieste z toho dôvodu, že súčasťou nájomnej zmluvy môžu byť rôzne dojednania, ako sú napríklad vzájomné práva a povinnosti alebo aj údaj o výške nájmu. Máme zato, že v takomto prípade je cieľom samosprávneho kraja len preukázanie právneho vzťahu k priestorom kde je lekáreň prevádzkovaná.  To znamená, že z poskytnutej nájomnej zmluvy má byť zrejme najmä to, aké sú subjekty nájomnej zmluvy, predmet nájmu teda identifikácia nehnuteľnosti a dĺžka trvania nájmu. Máme zato, že tieto údaje dostatočne preukazujú údaje, ktoré samosprávny kraj žiada od poskytovateľov vo vzťahu k priestorom. Podľa nášho názoru, ak sa na takýto dopyt samosprávneho kraja rozhodnete reagovať tak, že zašlete nájomnú zmluvu k priestorom kde prevádzkujete lekáreň, ste oprávnení ostatné údaje začierniť, respektíve iným spôsobom vymazať. 

Autor: Ján Pavlík, Ivan Humeník, Advokátska kancelária h&h PARTNERS, medipravnik.sk, hhpartners.eu