Právne aktuality

Je lekáreň oprávnená žiadať od študentov praktického vyučovania predloženie výsledku testu na COVID-19?

18. 5. 2021

Čoraz častejšou otázkou, ktorú dostávame od lekární v aktuálnom pandemickom období, je či môžu od študentov, ktorí u nich v lekárni vykonávajú praktické vyučovanie požadovať preukázanie sa platným negatívnym antigénovým testom a ak áno, v akom časovom intervale. V tomto príspevku sa bližšie pozrieme na danú problematiku a vyzdvihneme hlavné právne predpisy, ktoré upravujú túto oblasť. Je možné však jednoznačne odpovedať na túto otázku v zmysle aktuálnych opatrení?

PRÁVNA ÚPRAVA PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŠTUDENTOV

Praktické vyučovanie študentov stredných škôl je čiastočne upravené v Školskom zákone, primárna úprava tejto oblasti je však v zákone č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Tento zákon je síce obšírny, ale ako taký nekonkretizuje postavenie žiaka v zmluvnom vzťahu, ktorý uzatvára stredná odborná škola so zamestnávateľom. Bližšie by nám postavenia žiaka v tomto vzťahu mohol ozrejmiť zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý pre túto oblasť považuje za zamestnanca aj žiaka strednej školy pri praktickom vyučovaní. Týmto postavením sa riadi aj Usmernenie k postupu stredných škôl pri realizácii praktického vyučovania počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 pre školský rok 2020/2021. Toto usmernenie, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len Ministerstvo“) uvádza: „na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania sú žiaci na účely ochrany verejného zdravia v pozícií zamestnancov a v súlade s aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR rešpektujú pokyny príslušného zamestnávateľa.“ Definícia žiaka ako zamestnanca v usmernení je pomerne jednoznačná, z nášho pohľadu je takéto zadefinovanie v usmernení však diskutabilné a naskytuje sa pri ňom hneď niekoľko otázok, ktoré môžu spochybniť znenie tohto usmernenia, ako napríklad sila záväznosti takéhoto usmernenia v porovnaní so zákonmi.

POSTUP V ZMYSLE USMERNENIA 

V prípade ak by sme sa riadili usmernením Ministerstva, postup by bol nasledovný. Nakoľko sa riadime COVID automatom a opatrenia v konkrétnom okrese sa odvíjajú od konkrétneho stupňa varovania či ostražitosti, postup sa bude odlišovať práve od toho v akom okrese sa nachádzate. Ak sa riadime usmernením kde je zadefinovanie žiaka na účel ochrany verejného zdravia ako zamestnanca, v tom prípade sa na žiaka ako na zamestnanca pozerá aj aktuálna vyhláška č. 187 Úradu verejného zdravotníctva SR. Čo znamená, že sa zamestnávateľ musí riadiť aktuálnou vyhláškou, ktorá nariaďuje všetkým zamestnávateľom zakázať vstup zamestnancom, ktorý sa nepreukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19. Teda zamestnávateľ je oprávnený požadovať preukázanie týchto dokladov za účelom preukázania negativity osoby na ochorenie COVID-19. Konkrétne časové obdobie platnosti testu sa odlišuje od vyššie spomenutého zaradenia v COVID automate. Pre okresy II. stupňa varovania platí antigénový test nie starší ako 14 dní, ale pre okresy v III. a IV. stupni varovania nie starší ako 7 dní. Aktuálna vyhláška č. 187 Úradu verejného zdravotníctva SR však stanovuje aj výnimky v § 2 ods. 5 na ktoré sa tento zákaz nevzťahuje ako napríklad na osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní alebo osoby, ktoré preukážu, že im bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu a tak ďalej.

ODPORÚČANIE DO PRAXE

Nakoľko je postoj ľudí k dodržiavaniu aktuálnych pandemických opatrení rôzny, je možné, že nastane situácia kedy sa študent odmietne preukázať negatívnym antigénovým testom alebo iným potvrdením v zmysle vyhlášky. V tejto situácii je zamestnávateľ oprávnený zamedziť vstupu žiaka - v tomto prípade zamestnanca na pracovisko, čo nariaďuje aj samotná aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR. Aby ste sa však vyhli takejto nepríjemnej situácii je vhodné a účelné si dohodnúť v rámci podmienok vykonávania praktického vzdelávania študentov tieto povinnosti hoci aj v zmluvnom vzťahu priamo so školou, ktorú študenti navštevujú. Teda aby samotná škola dbala na to, aby k zamestnávateľovi posielali len takých študentov, ktorí disponujú potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu poprípade iného potvrdenia v zmysle výnimiek nachádzajúcich sa v § 2 ods. 5 vyhlášky č. 187.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie informácie o usmernení a aktuálnej vyhláške nájdete na:

https://www.minedu.sk/data/att/17434.pdf

 https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vyhlaska_187.pdf

Autor: Mgr. Róbert Hrubovský, Advokátska kancelária h&h PARTNERS, medipravnik.sk, hhpartners.eu